Home

Kompetansemål samfunnsfag 7 trinn

Kompetansemål etter 7. årssteget Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking; diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakt Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Samfunnsfag (SAF01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (SAK01-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin Læreplan i samfunnsfag (SAF01‑04) Delvis innført. Innføring av denne Kompetansemål og vurdering. 2. trinn; 4. trinn; 7. trinn; 10. trinn; Hva er nytt i samfunnsfag og samfunnsfag samisk? Kjennetegn på måloppnåelse - samfunnsfag 10. trinn. Ressursar for alle faga. Hvordan ta i bruk nye læreplaner? Sosial læring gjennom. Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda; beskrive.

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) - Udi

Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, utforskeren: finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk; Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, geografi: samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdela Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, samfunnskunnskap: beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skap Kompetansemål etter 10. årssteget Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Ressurser for samfunnsfag. Kjenneteikn på måloppnåing. Skriving i samfunnsfag. Lesing i samfunnsfag. Regning i samfunnsfag. Vis flere. Ressurser for alle fag. Fagfornyelsen - nye læreplaner 2020

Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta; uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres; bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjone Kompetansemål og vurdering Samfunnsfag (SAF01‑04) Ikkje gyldig for 10. trinn før 1.8.2021 Denne versjonen av læreplanen er ikkje gjeldande for 10. trinn før 1.8.2021

 1. Mål i læreplan Kompetansemål 7. trinn Samfunnsfag; historie og geografi Skape forteljingar om menneske i fortida, og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg , og gjere greie for eit sentralt tema i denne perioden Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis.
 2. TEMA/FAG Samfunnsfag SKOLEÅR 2020-21 TRINN 7. trinn LÆRERE Gina Lersveen UKE Periode KOMPETANSEMÅL (fra LK20) KJERNEELEMENTER FRA FAG (for perioden) TEMA VURDERING (IUP-mål, prøver, kartlegginger ol) AKTIVITETER/LÆR ESTOFF/INNHOLD (bøker, nettressurser, organisering ol)) 34-37 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflekter
 3. Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane.
 4. Læreplanene inneholder tydelige mål for hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Målene er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det betyr at elevene på første og annet årstrinn arbeider i forhold til mål på 2. årstrinn osv
 5. Elevane viser kompetanse på 5., 6. og 7. trinn når dei får vise forståing for historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege tema og for at desse heng saman. Elevane viser kompetanse i samfunnsfag når dei reflektere åleine og saman med andre over korleis historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege forhold påverkar menneska, samfunnet og naturen
 6. Kompetansemål. Samfunnsfag (7. trinn): Beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur de
 7. Kompetansemål og vurdering 5.-7. trinn. Kompetansemål etter 7. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål,.

Eksempeloppgaver naturfag 7. trinn. Elevene viser og utvikler kompetanse i naturfag på 5., 6. og 7. trinn når de vurderer og bruker fagbegreper og modeller til å utforske, beskrive og forklare naturfaglige fenomener Kompetansemål . Samfunnsfag (7.trinn): Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike lan Kompetansemål etter 7. trinn Kjerneelement: Språklig mangfold «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese samiske tekster på norsk og samtale om verdiene som kommer til uttrykk, og hvordan stedsnavn og personnavn som inneholder de samiske bokstavene, uttales.» FAG: SAMFUNNSFAG. Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 10. årssteget Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenleg 5.-7. trinn 5-7 trinn Samfunnsfag. Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land; 8-10 trinn Samfunnsfag. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønstre og demografi i forskjellige delar av verda i dag Forside » 5.-7. trinn » Kompetansemål LK06 » Samfunnsfag. Samfunnsfag. LK06: Kompetansemål i samfunnsfag relevant for informasjonskompetanse (oppdatert august 2013) Utforskaren: Historie: Geografi: Samfunnskunnskap: formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking Samfunnsfag og Naturfag 5.-7. trinn. Tilgang til 75 redigerbare og tverrfaglige undervisningsopplegg med lærerveiledning; Fokus på de sentrale overordnete begrepene, tverrfaglige temaer, kjerneelementer og kompetansemål; Feide-pålogging, både for lærer og eleve

Education Articles | SkoleromKnekke kodeord - Dobbel konsonant | Malimo

Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre greie for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag, samt beskrive hovedtrekk ved kulturen, historien og levekårene. Klassetrinn: 1. - 7. trinn. Tema: Samiai Pamokos tikslas: Supažindinti mokinius su samių tautos istorija Samfunnsfag . Utforskaren . Historie . Geografi. 7. Trinn - formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking - plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart (Romfartshistorie og space race som også vil bli gjentatt på ungdomstrinnet

Læreplan i samfunnsfag (SAF01-04) - Udi

ferdigheter basert på kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn. Årets nasjonale prøve i regning for 8. trinn er derfor basert på kompetansemål i gammelt læreplanverk (LK06/LK06S). Denne veiledning viser imidlertid hvordan du kan følge opp resultatene etter ny læreplan (LK20/LK20S). Formå Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv

Kompetansemål: Læreplan i samfunnsfag, 5

Kompetansemål: Samfunnsfag 3. - 4. trinn: beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen Samfunnsfag 5. - 7. trinn: fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne periode I grunnskolen har samfunnsfag kompetansemål etter 4., 7. og 10. årssteget. I vidaregåande opplæring har samfunnsfag kompetansemål etter Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Smartbok Grunnskole 5.-7. trinn Samfunnsfag 2020 Gaia 7 Samfunnsfag, Smartbok. Gaia 7 Samfunnsfag, Smartbok. Av Anne-Elisabeth Utklev, Dagny Holm . Fag: Samfunnsfag Nivå: 7. trinn. Gjennom spennende aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler inviterer Gaia 7 Elevbok til nysgjerrighet og læring hos elevene

iktplan.no : Undervisningsopplegg i samfunnsfag, 7. trinn

Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, utforskeren: plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart; finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetik 7. trinn: reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer; Samfunnsfag: 7. trinn: utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønste Kompetansemål 5.-7. trinn relevant for informasjonskompetanse. Norsk Samfunnsfag: Naturfag: 7. trinn Norsk Samfunnsfag Naturfag LK06: Alle læreplane Kompetansemål. Samfunnsfag (7. trinn): Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

Læreplan i norsk (NOR1-05

Kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn. Geografi. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn; gjere greie for eigne rettar og konsekvensar når ein arbeider på Internett og publiserer sitt eige materiale ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG FOR 7. TRINN 2017-2018 Periode Tema Kompetansemål Delmål Læreverk/ læremiddel Uke 34-37 Utforskeren Nettvett - finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurder Årstrinn: 5.-7. trinn: Tema/tittel: Vikingtida: Fag: Samfunnsfag, norsk: Kompetansemål: Samfunnsfag. presentere historiske hendingar gjennom å lage to forteljingar om same hendinga, sett frå ulike ståstader; skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever Kjøp 'Grip 2 Samfunnsfag Arbeidsbok, Kompetansemålene etter 5.-7. trinn' av Ingrid Værum Larsen fra Fagbokforlaget

Kompetansemål (for grunnopplæringen) er et definert mål i læreplanen for elevens læring, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. I læreplanen Kunnskapsløftet er målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. I videregående opplæring er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter. Kompetansemål - Turn i skolen. 5.-7.trinn. Idrettsaktivitet og dans. Elevene skal kunne • utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar • utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan. bruk av apparat og småreiskapar • lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler • følgje reglar og prinsipp for samhandling og fair pla

PARLESING 7: Sommer - tre leseteaterstykker | Malimo

Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, utforskaren: finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk; Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, geografi: samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdela Samfunnsfag Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte sy Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) - Studieemner - UiS Hopp til innhold Hopp til Kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på 1.-7. trinn, med særlig vekt på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Forkunnskarav Ingen. Eksamen/vurdering. Vekting Varighet Karakte Samfunnsfag 7. trinn 2016/2017 Revidert av: Hilde Sollie Dato , sist revidering: august 2016 Emne Kompetansemål Læringsmål Læringsressurser Konkretisering Visuell støtte Vurdering Uke 6+7 Nettvett Klima og miljø Eleven skal kunne finne og trekke ut samfunnsfagli

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, middelalderen, opplysningstiden Hovedområder: Fenomener og stoffer, Forskerspiren, Kropp og helse, Mangfold i naturen, Teknologi og design Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Fenomener og stoffer. beskrive hvordan. Kompetansemål i samfunnsfag som er aktuelle i forhold til temaet er: Samfunnsfag, etter 10. trinn, samfunnskunnskap: gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskeretta 17 Balandis 25 | Samfunnsfag 5. - 7. trinn. Tema: 1. mai Kompetansemål: velge et tema, forme spørsmål og kaste lys over dem ved å bruke ulike kilder Beskrivelse: I dette undervisningsopplegget får elevene en kort introduksjon om hvorfor vi feirer 1. mai, og litt om historien for denne dagen Kompetansemål etter 4. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleve

Kompetansemål etter 10

 1. Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip 2 Samfunnsfag og naturfag lærerens digitale bok består av: - Nedlastbare arbeidsark med oppgave
 2. Undervisningsmateriellet er laget for 4.-9. trinn og oppfyllerflere kompetansemål i samfunnsfag og KRLE. Under følger et lite utvalg. Samfunnsfag. Etter 4. trinn: Drøft oppfatningar av rettferd og likverd Etter 7. trinn: Samanlikne likskaper og skilnader i land i Europa og land i andre verdensdela
 3. Tema: Renessansen Kompetansemål: Eleven kan fortelle om sentrale trekk ved tidsepokene middelalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunner til denne tidsinndelingen Trinn: Mellomtrinn. Temat: Renesans Plan wynikowy: Uczeń umie opowiedzieć o głównych cechach średniowiecza, renesansu i oświecenia w Europie oraz omówić przyczyny tego podziału na epok

Mål i læreplan Kompetansemål 7

Kompetansemål: Læreplan i samfunnsfag, 8

Kompetansemål for 1

21 październik 2015 | Polsk- Samfunnsfag 5-7 Tema : Utnyttelse av naturressurser, forbruk og konsekvenser for miljøet Kompetansemål : Eleven kan beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og reparere Læreplan i matematikk programfag for samfunnsfag. Sist lagra: Frist for fråsegn. 18. juni 2019. Publisert dato. 18. mars 2019. Vår referanse. 2019/3842. Kompetansemål og vurdering 7. trinn. Kompetansemål etter 7. trinn. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne FN-sambandets interaktive nettside, FN-filuren, inneholder tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig ressursutnytting, klimaendringer og konflikter tilpasset 1. - 4. trinn. Læringsaktivitetene gir elevene trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, og vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv

Kjøp 'Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, Kompetansemålene etter 5.-7. trinn' av Ingrid Værum Larsen fra Fagbokforlaget ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Tidsbr uk Dette sier LK-06 Mål for opplæringen er 7 Avis i skolen - Valg Valg av elevrådsrepresentanter tema/kompetansemål. Kunne bruke statistiske kilder i presentasjoner og fagsamtaler,. Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 3. trinn - 2017/2018 Uke/ perio de Kompetansemål KL-06 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi, praktisk, variert og relevant) sider VFL (prinsipp og metode) 34- Lære navnet på noen av de 3

Dette interaktive undervisningsopplegget gir elevene økt kunnskap om et av verdens største økosystemer, Great Barrier Reef i Australia. Opplegget har som læringsmål å gi elevene trening i å reflektere rundt og få kunnskap om korallrevs biologiske mangfold, og hvordan menneskeskapte klimaendringer truer planter og dyr Årsplan i samfunnsfag for 7. trinn Felles kompetansemål: • bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfagleg arbeid og følgje reglar for personvern og opphavsrett • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetik Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, utforskaren: plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart; finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetik LOKAL LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG - 7. TRINN RYE SKOLE 2018/2019 . TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER A U G U S T Bli kjent med faget Gaia 7: s. 6-14 KOMPETANSEMÅL FRA LK06 Utforskeren Historie Geografi Samfunnskunnskap •lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer Samfunnsfag 5. - 7. trinn.. 30 KUNST OG HANDVERK 5. tr 6. tr 7. tr Kompetansemål henta frå udir.no Tal og algebra skildra og nytta plassverdisystemet for desimaltal, rekna med positive og negative heile tal,.

Høring - læreplaner i samfunnsfagen

 1. Sosial læreplan 7.trinn. FAG: Klassens time KLASSE: 7A SKOLEÅR: 2017/2018 LÆRER: Solfrid Ribe og Lene Beisland Kilder og læreverk: Det er mitt valg 5-7.Link til livet på nett.(linktillivet.no) Hei! (spill). Trivselsprogrammet. Youtube og andre nettsider for musikk og film
 2. Redd Barnas undervisningsmateriell oppfyller kompetansemål i flere fag og er relevant for arbeid med alle de tverrfaglige temaene. (5.-7. trinn) > Nettvettregler (1.-10. trinn) > Samfunnsfag, KRLE, naturfag, norsk Rettighetsslottet.
 3. Kompetansemål De nye læreplanene inneholder tydelige mål for hva elevene skal kunne etter endt opp-læring på ulike trinn. Målene er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det betyr at elevene på første og annet årstrinn arbeider i forhold til mål på 2. årstrinn osv
 4. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene
 5. Kompetansemål . Samfunnsfag: Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land (7.trinn) ; Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd (10.trinn
 6. 5-7 trinn Tema: Demokrati og styresett Tidsbruk: 2 skoletimer Forberedelser: Kompetansemål. Vis alle Skjul Kompetansemål etter 7.årstrinn. Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap . Samfunnsfag . Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar,.

Skole i Laos 5.- 7. Trinn - Heiverde

FN-sambandet tilbyr læringsaktiviteter og undervisningsopplegg i samfunnsfag. Her er oppleggene sortert etter årstrinn og kompetansemål, noe som gjør det lett å finne frem. Alle ressursene dekker relevante kompetansemål, angir tidsbruk, har nivåtilpasset språk og form og gir øvelse i de grunnleggende ferdighetene Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, samfunnskunnskap; beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene Undervisningsopplegg 1: En digital hverda Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, samfunnskunnskap; gjere greie for kva eit politisk parti er, og diskutere nokre sentrale motsetnader mellom dei politiske partia i Noreg Undervisingsopplegg 1: Politiske parti (Lars Christian Gjøsæther, Konnerud skole Kompetansemål fra LK06 samt forslag til konkrete læringsmål i informasjonskompetanse. Norsk Samfunnsfag: Naturfag : Læringsmål informasjons-kompetanse (IK) 5.-7. trinn Tema:1. mai Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare hvordan og hvorfor vi feirer 1. mai. Beskrivelse: Opplegget passer best for 5. trinn og oppover.Opplegget er basert på tekst, bilder, filmer og spørsmål. Opplegget er tospråklig. ፍረ-ሓሳብ: ግንቦት ሓደ ሸቶ: ተምሃሮ ንምንታይን ብኸመይን ንግንቦት ሓደ ከም ነብዕል ይፈልጡ

Kompetansemål Du bestemmer er et kunnskapsbasert undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft for barn og unge mellom 9 og 18 år. Under er en oversikt over utvalgte kompetansemål dere kan jobbe mot, ved å bruke Du bestemmer Smartbok Grunnskole 5.-7. trinn Samfunnsfag 2020 Gaia 5 Samfunnsfag, Smartbok. Gaia 5 Samfunnsfag, Smartbok. Av Dagny Holm, Anne-Elisabeth Utklev. Fag: Samfunnsfag Nivå: 5. trinn. Gjennom spennende aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler inviterer Gaia 5 Elevbok til nysgerrighet og læring hos elevene Kompetansemål 5. trinn. diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske situasjoner og knytte det til brøk; Kompetansemål 6. trinn. formulere og løse problemer fra sin egen hverdag knyttet til desimaltall, brøk og prosent og forklare egne tenkemåter; Kompetansemål 7. trinn NATURFAG 5. - 7. TRINN: Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei; Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær; Kompetansemål etter 7. årssteget Samfunnsfag. Utforskere

Her har jeg samlet noen temaer og eksempler på læringsmål fra disse temaene. Læringsmålene vi variere fra lærer til lærer eller fra team til team, men være basert på kompetansemålene. Jeg foretrekker å lage læringsmål som konkretiserer kompetansemålene. Noen ganger brytes kompetansemålene ned til mindre læringsmål, mens andre ganger kan kompetansemål kombineres trinn. Klikk her for å besøke FN-filuren. Kompetansemål. Vis alle Skjul Kompetansemål etter 7.årstrinn. Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap . Samfunnsfag . Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking,.

Eksempeloppgaver naturfag 7

I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet. Parallellboka legger til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker grunnboka.</p><p><b>Multi 7, 2. utgave Parallellbok følger Multi 7, 2. utgave Grunnbok side for side Fag: Samfunnsfag Tema: Verdensdelene Trinn: 7. Tidsramme: 4 uker ----- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Elevene skal utvikle mye faktakunnskap om en bestemt verdensdel og noe fakta om de andre verdensdelene. Mål for en periode Bruke ulike kilder og finne ut av geografiske, demografiske, økologiske og økonomiske forhold i e Samfunnsfag Oo-Impress/PowerPoint Kompetansemål etter 7.årstrinn HISTORIE: •lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy Google earth Turkart fra hele Norge (Dalabrekkas samf. side) Kompetansemål etter 7.årstrinn GEOGRAFI: •lese og bruke papirbaserte og digitale kar Årsplan for samfunnsfag inneholder: Periodisert plan for gjennomføring av undervisning og vurdering Plan for vurdering Kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag etter 10.trinn Hovedområder i læreplan Kompetansemål etter 10.trinn Aktuelle kompetansemål for 2., 4., 7. og 10. trinn i årets FIRST® LEGO® League-oppdrag, CITY SHAPER℠ Om Fagfornyelsen og nye læreplaner 2020 I høst vil norske skoler få utsendt den nye læreplanen for Fagfornyelsen for å forberede seg til den skal tas i bruk høsten 2020

Fagplan i samfunnsfag 10. trinn Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: (Kun forslag) 34-39 Geografi: Befolkningsutviklinga i verden verden Kompetansemål fra LK-06: sammenligne størrelse, struktur og vekst i befolkninger og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyere ti Studiet Samfunnsfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Myndighetene ønsker å heve lærernes kvalifikasjoner i alle fag. Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen

Å være jente i Bangladesh, 5

Kompetansemål Samfunnsfag 4 Trinn. kompetansemål samfunnsfag 4 trinn. Samfunnsfag 4 Klasse. samfunnsfag 4 klasse. Kunnskapsløftet Samfunnsfag 4. Oppgaver - Norge | Samfunnsfag 4. - 7. Trinn by OppgaveMania Elevane viser og samfunnsfag. bilde. GRIP bla i bok — Fagbokforlagets nettmagasin. 9 - nye gaia, skole. Samfunnsfag for 1 Kompetansemål i samfunnsfag etter 7.trinn: finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk; skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder; samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdela Trinn: Mellomtrinnet. Temat: Starożytny Egipt Cel: Uczeń umie opowiedzieć o życiu w starożytnym Egipcie Poziom: Klasy 5-7. Les mer. Kosmos | Polsk- Samfunnsfag 5-7. Tema: Verdensrommet: solsystemet, stjerner og andre himmellegemer Undervisningsopplegget skal gi elevene en forståelse av hvor viktig utdanning er for bærekraftig utvikling. Elevene blir kjent med prinsippene for barnevennlige skoler og skal, gjennom en bildeoppgave, prioritere ulike tiltak for at en skole skal bli barnevennlig. Aktiviteten legger opp til samtale og refleksjon Andre kompetansemål som delvis dekkes: Samfunnsfag 10. trinn. beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien; RLE 10. trinn. drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati; Naturfag 10. trinn

KOMPETANSEMÅL Tidsreise Sápm

 1. Tema: 17. mai Mål: Forklare hvorfor og hvordan man feirer Norges grunnlovsdag, kjenne til tradisjonene knyttet til 17.mai feiringen. Beskrivelse: Materialet er beregnet for elever fra 1. til 7. trinn. Tema: Gegužės 17-oji Tikslas: supažindinti su Norvegijos Konstitucijos diena, jos atsiradimo istorija bei šventimo tradicijomis Aprašymas: mokomoji medžiaga skirta I - VII kl. mokinių.
 2. Tverrfaglig kunst og håndverk, samfunnsfag og norsk I dette undervisningsopplegget beskrives tilpassninger i opplegget både til 4.trinn og til 5-7.trinn. Det skal trykkes bilder motivert frem av bilder av helleristninger fra bronsealder og eldre tid. Kompetansemål i kunst og håndverk etter 4.års trinn.Kompetansemål i samfunnsfag etter 4.årstrinn.Kompetansemål i kunst og håndverk etter.
 3. Kompetansemål samfunnsfag 10 trinn. Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Til forside; Innholdsfortegnelse Kompetansemål etter 10. årssteget Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunn gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom
PARLESING 3: Nyttår - tre leseteaterstykker | Malimo

Kompetansemål matematikk 5 7 trinn - kompetansemål etter 7

 1. Åpent i helger: 1) 10.15 - 13.15 2) 14.00 - 17.00 Vi oppfordrer til å kjøpe billett på forhånd. Dropp-inn så langt plass. Kjøp billet
 2. I grunnskulen har samfunnsfag har kompetansemål etter 4. Som du vet ble læreplanene i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og. Noen av endringene: I matematikk har de endret noen av kompetansemålene. Læreplan i samfunnsfag (kompetansemål i samfunnskunnskap for 7. trinn):. Samfunnskunnskap foreslår vi to nye kompetansemål for å styrkje
 3. oritetane og drøfte korleis norske myndigheiter har behandla desse fram til i dag. På 10. trinn arbeides det videre med temaet; gjere greie for historia til samane, mangfaldet deira av kulturar, samisk samfunnsliv og samane sine rettar i Noreg
 4. 1.-4. trinn; 5.-7. trinn; 8.-10. trinn. Samfunnsfag; Norsk; Matematikk; Naturfag; Engelsk; KRLE Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest. Lærer ved Tverlandet skole i Bodø, Malin T. Seivå
 5. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring. Tema: 17. mai Kompetansemål: Eleven skal kunne samtale om hvorfor og hvordan vi feirer 17. mai. Beskrivelse: Opplegget inneholder tekst, oppgaver og tips til sanger. Konu: 17 Mayıs Yetkinlik: Öğrenciler 17 Mayısın neden ve nasıl kutlanıldığını anlatabilecekler.Açıklama: Program metin, sorular ve şarkı önerileri içerir
Filmstudieark - Veiviseren
 • Norske sjøfolk 1. verdenskrig.
 • Guerilla marketing hamburg.
 • Ila hybelhus asylmottak.
 • Ramsvik bergen.
 • Paralgin forte og bilkjøring 2017.
 • Laura ponticorvo trouwen.
 • Www 50plusliefde nl.
 • Skådespelare sökes 2018.
 • Vondt bak øynene influensa.
 • Hurra betydning.
 • Stjernekamp låt for låt.
 • Porsche gt3 pris.
 • Tournament page.
 • Vedmaskin felleskjøpet.
 • How high are the co2 levels today.
 • Hvor mange barneskoler er det i norge.
 • Disco steglitz.
 • Polisen helsingborg händelser.
 • Golf swing slow motion.
 • High chaparral hytter.
 • Gis kurs.
 • Tenne bål oslo.
 • Gaumenspalte op komplikationen.
 • Uib dbh.
 • Thomas nero wolff bilder.
 • Marketing mix norsk.
 • Green tabasco.
 • Studentenjob hof.
 • Ich spreche kein russisch übersetzung.
 • Beste solcellepanel.
 • Hornissen vertreiben wohnung.
 • Grover retourenlabel.
 • Christiania kjøkken.
 • Ølkasse til salg.
 • Mattrygghet mattilsynet.
 • Hare fakta.
 • Stadt köln.
 • Mtb 3 tagestour.
 • Hjerteservise porsgrunn.
 • Lachmuseum wiesbaden.
 • Ökad sexlust efter förlossning.