Home

Analyse av argumentasjon

Oppgave 1. Vet du svara på spørsmåla nedenfor? I så fall har du arbeida godt med kapitlet om argumentasjon! Hva vil det si å argumentere? Forklar begrepene standpunkt, argument og premiss.; Hvilke tre krav bør vi stille til faktaargument Analyse av argumentasjon. Oppgaven inneholder stikkord til hvordan man kan analysere en argumenterende tekst. Stikkordene kommer inn på hvordan man kan bruke tekstens innhold og språk for å analysere argumentene som brukes i teksten. Innhold. Argumentasjon Når dette er tilfellet er det en veldig god idé å analysere hvordan det argumenteres i dokumentaren. På den måten viser du evnen til å se forbi dokumentarens påstander og se kritisk på dem

Argumentasjon betegner grunngivning (i form av et eller flere argument) av påstander (standpunkt) i den hensikt å overtale og overbevise andre. Argumentasjon benytter argumenter for å begrunne et synspunkt, eller standpunkt. Å argumentere benyttes når vi forklarer noe eller prøver å overbevise noen. Å argumentere betyr således å klarlegge eller bevise noe Undervisningsopplegg - Retorikk og argumentasjon Å formulere hovedsyn i tekster - retorikk-argumentasjon-språk Å formulere hovedsyn, argumentasjonsanalyse og retorisk analyse. Å formulere hovedsyn i tekster er noe av det viktigste elevene kan trene på, gjennom alle årstrinn Definisjon på begrepene standpunkt, argument og premiss. Forby dyreforsøk! Én dag i året, 24. april, har forsøksdyra fått. Denne dagen er internasjonal og fastsatt av verdens dyrevernorganisasjoner

Norsk - Argumentasjon og retorikk - hva kan du? - NDL

 1. Dersom du skal presentere analysen din som en skriftlig tekst, finner du selv en passende rekkefølge på momentene. Du trenger ikke føle deg bundet av rekkefølgen i denne lista. Likevel er det alltid lurt å begynne med de grunnleggende opplysningene om teksten
 2. st av? Les modellteksten av en analyse av sammensatt reklametekst, og gjør oppgavene som hører til. Lukk. Regler for bruk av bildet. Det er bare den som har laget innholdet som kan endre, publisere og gi andre rett til å bruke innholdet
 3. Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker
 4. Oppbygningen av argumentasjon kan også ha betydning for hvordan avsenderen overbeviser mottakerne om sine synspunkter. I undersøkelsen av argumentasjonens oppbygning kan du undersøke følgende: Spiller (
 5. Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec

Analyse av argumentasjon - Studienett

#Argumentasjon i tekst. Å argumentere er en av de grunnleggende tingene vi kan gjøre med språket. Overalt hvor folk snakker finner vi argumentasjon. Å argumentere er å hevde noe og å forsøke å få andre til å gå med på det vi hevder gjennom å framføre grunner for å hevde det. Argumentasjonen utgjør et resonnement som består av

Analyse av argumentasjonen i dokumentar - Studienett

 1. Analyse av retorikk. Analysemodellen for retorisk analyse viser deg hvordan du kan analysere teksten ved hjelp av appellformene etos, logos og patos. Denne modellen egner seg godt når du skal avdekke hvordan avsenderen forsøker å overbevise mottakerne og når du skal vurdere argumentasjonen i en tekst
 2. erende
 3. Resonnerende sjanger: analyse av skjønnlitteratur, analyse av sakprosa, analyse av sammensatte tekster, retorisk analyse. Se PowerPoint om litterær analyse med eksempel på analyse av Rulle rundt - (og rundt) av Rolf Jacobsen.. Se PowerPoint om analyse av sammensatte tekster med eksempel på reklameanalyse.Selve eksempelreklamen finner du som PDF her: Dobbelside-solbær
 4. Dette styrker din egen argumentasjon i analysen din. Alle tekster har en stil. Det vil si at ordvalg, språkbruk og hvilke eksempler og argumenter som brukes gjør noe med hvordan vi oppfatter teksten. Mye vanskelige ord gir et byråkratisk eller høytidelig preg. Mye henvisning til forskning og bruk av fagord høres akademisk ut
 5. PDF | On Jan 1, 2014, Per Arne Rød published Mellom analyse og argumentasjon | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Analyse av debattinnlegg: Snu speilet! av Ellen Hageman; Les: Å skrive støtteinnlegg; Modellanalyse av debattinnlegget Interaktiv, eller ikke noe liv (skrevet av en lærer) 1/2; Modellanalyse av debattinnlegget Interaktiv, eller ikke noe liv (skrevet av en lærer) 2/ En topos er et ståsted for argumentasjon. Vår analyse av topoi følger den antikke retorikklæreren Afthonios. Da den inneholder anbefalinger til norske politikere, regner vi Prioriteringsutvalgets rapport som et eksempel på det Afthonios kaller lovforslag. De to tekstene er dermed en diskusjon om et lovforslag

Argumentasjonsanalyse

Argumentasjon - Wikipedi

 1. Analyse av en sammensatt tekst. «Nyhet» -skjult argumentasjon farger med bilde av pærer og solbær. Øverst til venstre i bildet, finner vi informasjon om denne nye juicen, og under skriften ser vi rett på produktets logo: Sunniva premium. Første avsnitt i hoveddele
 2. Emnet gir videre en innføring i retoriske begreper, sjangeranalyse, skriveprosess og skriveteori, samt vurdering av informasjon og kilder. Målet er å gi studentene et bevisst forhold til argumentasjon og til egen skriving og skriveprosess, og redskaper til å håndtere utfordringer knyttet til tekstlesning og oppgaveskriving senere i studiet
 3. En retorisk analyse av: Velger du å begynne på videregående må du faktisk møte opp. Her er det fokus på fakta, altså åpen argumentasjon. Ved å trekke frem det at videregående skole faktisk ikke er obligatorisk, men at det er en rettighet, vises dette allerede i første avsnitt
 4. Analyse av tekster med flere resonnementer. Resonnementskjede: Underordnede resonnementer produserer holdbarhetsargumenter til ett hovedsynspunkt. vil vi si noe mer enn det vi allerede vet. Åpenhet og slark er derfor ikke et uheldig trekk ved vitenskapelig argumentasjon
 5. A) Retorisk analyse: teori og praksis: Last ned og gå gjennom PP om retorisk analyse som legges ut i it's learning. Om retorikk og argumentasjon av professor Kjell Lars Berge. Prezipresentasjon om appellformen logos. VGskole: Retorikk. Om åpen og skjult argumentasjon på NDLA. Om Kairos: rett ord til rett tid
 6. 1. Når politisk argumentasjon blir reklame -En analyse av politiske valgplakaters retoriske virkemidler og argumentasjon . Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. På T- banen henger de politiske valgplakatene tett. Rune Gerhardsen og Kristin Halvorsen ser på passasjerene, som en oppfordring til folket om å ta del i diskusjonen

Å formulere hovedsyn i tekster - retorikk-argumentasjon-språ

Norsk - Standpunkt, argument og premiss - NDL

Undervisningsopplegg - Retorikk og argumentasjon Å formulere hovedsyn i tekster - retorikk-argumentasjon-språk Å formulere hovedsyn, argumentasjonsanalyse og retorisk analyse. Å formulere hovedsyn i tekster er noe av det viktigste elevene kan trene på, gjennom alle årstrinn Faglig innhold. Emnet er dels teoretisk og dels praktisk. Det gis en innføring i grunnleggende argumentasjonsteori, med fokus på ulike argumentstrukturer og vurdering av ulike typer argumenters egenart og styrke, samt orientering om alminnelige feil i argumentasjon

Norsk - Analyseskjema - NDL

Dersom selve oppgaven er å vurdere argumenasjonen i en tekst ville jeg ha satt meg ned med en printet versjon av teksten og en markeringspenn til å starte med. Marker alle steder du finner i teksten hvor du finner eksempler på argumentasjon. Velg deretter ut noen gode eksempler på argumentasjon og noen dårlige eksempler på argumentasjon Noe av målet med undervisningen er å lære elevene nyttige strategier knyttet til lesing og skriving, som de også kan ta i bruk på eksamen. Her kommer vi med noen forslag til hvordan du kan gjøre dette. Kortsvarsoppgaven - oppstart og arbeid med rammer. I klasserommet kan vi arbeide med kortsvaret på ulike måter, avhengig av formål Du skal selv avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, samle data, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave. I tillegg til skrivetrening gir seminardelen av emnet øvelse i muntlig presentasjon og kritisk, faglig diskusjon

En av retorikkens tidligste oppgaver var forsvarstalen, som lot tiltalte argumentere for sin uskyld. Derfor var selve argumentasjonsdelen av denne typen tale sentral, og det finnes flere tekster, både antikke og moderne, om hvordan man bør bygge opp argumentasjon Gjør en analyse av hvordan filmskaperene gjøre bruk av ethos, pathos og logos apell gjennom verbale og visuelle virkemidler. filmene virker troverdige i sin argumentasjon, på tross av at man her helt klart snakker om motpoler. Med andre ord er det ikke lett å vite hvem man skal stole på, gitt at man ser begg Avsnitt 2-4 har denne rollen - her blir miljøet på Grønland og noen reaksjoner på hendelsen presentert. Etter en fortelling vil resten av hoveddelen være viet argumentasjon og analyse. Avsnitt 5-8 har denne rollen. Her pekes det på en årsak til reaksjonene (avsnitt 5), nemlig en virkelighetsoppfatning

Argumentasjon i regnefortellinger : En analyse av 3. klassingers argumentasjon når de arbeider med regnefortellinger. Havdal, Silje. Master thesis. Åpne. Havdal.pdf (1.282Mb) Læreplan for Kunnskapsløftet 2020, som kommer neste høst viser føringer på at argumentasjon blir en større del av matematikkundervisningen Analyser den sammensatte reklameteksten Ingenting er umulig for den som kan svare for seg fra Network Norway, og vurder bruken av virkemidlene i teksten. (eksamen V-09) Vedlegg: Surne over spilt mjølk av Finn Tokvam (Bergens Tidende 21.03.2009) Analyser teksten ved hjelp av begreper fra retorikken MA1102 Grunnkurs i analyse II > MA1102 Grunnkurs i analyse II. For eksempel har en del av stoffet om differensialligninger blitt gjennomgått i MA1101 Grunnkurs i analyse de siste årene, andre ganger i form av lange kommentarer. På eksamen forventer vi at du gir en god argumentasjon for det du gjør,.

Norsk - Analyser en reklameannonse - NDL

Analyse av sammensatt tekst og retorisk analyse av sammensatt tekst. I eksamensoppgavene brukes ordet analyse i forbindelse med sakprosa, og mange av eksamensoppgavene er knyttet til analyse av sammensatte tekster. Noen av oppgavene ber spesifikt om bruk av begrep fra retorikken Når du skriver en analyse av en artikkel burde oppgaven byggest opp som andre saklige tekster, med en inndeling, hoveddel og avslutning. Nedenfor har jeg skrevet kort hva jeg ville foreslå at du forsøker å få med i hver del

Norsk - NDL

 1. Økonomisk argumentasjon bør forbeholdes de som styres av rasjonelle motiver, de indre styrte og de som styres av behovet for trygghet. De ytre styrte som hovedsakelig drives av emosjonelle motiver og sosiale behov er lite mottakelig for ØA, da disse er mer opptatt av hvordan beslutningen kommer til å bli mottatt i deres sosiale omgivelser (av sjefen, kollegaer, venner, familien og andre.
 2. Retorikk og argumentasjon; Retorikk - undervisningsopplegg - muntlig og skriftlig; Retorikk - undervisningsopplegg - muntlig og skriftlig Lærerressurs Vg1. Skriv en retorisk analyse av Malalas tale, der disse begrepene får ett avsnitt hver (i tillegg til innledning og avslutning/konklusjon): kairos, aptum, etos, logos, patos
 3. Her er en grundig analyse av Gores argumentasjon forfattet av retorikkforskeren Jens Kjeldsen (2010): Visuell argumentasjon i digitale presentasjoner (del 1) Visuell argumentasjon i digitale presentasjoner (del 2) Visuell argumentasjon i digitale presentasjoner (del 3) Argumentasjon som dialog. Argumentasjon handler både om prosess og om produkt

Analyse av argumentasjonens oppbygning

Søk & Skri

På ndla.no kan du lære mer om hvordan du skriver et debattinnlegg, se eksempler og få veiledning når du skal skrive ditt eget. Les eksempelet på http://ndla... Fra en analyse av øvelsenes effektivitet viser det seg at nivået den åpne og de lukkede øvelsene var effektivt på var det samme. Resultatene fra analysen av argumentasjon i studentenes rapporter viser til en økt argumentasjon i åpne øvelser men ingen økning i kvalitet. En vurderin 5.1.1 Staden som topos. Omgrepet topos (flt.tópoi) kjem i seg sjølv av det greske ordet for «stad»: «I retorikken det sted hvor taleren kan finne bestemte typer argumenter eller argumentasjonsmønstre, også brukt om argumentene selv» (Eide, 2004, s. 115).Me har ord som «ståstad», «standpunkt» eller «tekststad» som viser korleis me ser for oss at ein topos er ein stad å henta. Bruk av deduktiv argumentasjon, og for eksempel visuelle former for bevisgjøring, er avgjørende for at matematiske bevis skal være forklarende og skape relasjonell forståelse i matematikk. En styrking av bevisets stilling i matematikkundervisningen på trinn 1-10 kan være med på å øke elevenes matematikkompetanse og dermed den matematikkompetanse samfunnet trenger av fremtidens borgere Lese- og skriveverktøy. Elevtekst: Retorisk analyse av reklame; Skriv: Analyse av Barack Obamas tale i New Hampshir

montages.no/ analysen I Analysen diskuteres premiereaktuell norsk film med analytisk innfallsvinkel og faglig blikk. Målet er å tilby filmskaperne en grundigere tilbakemelding på deres arbeid enn det den generelle filmkritikken gjør i dag, og samtidig berike publikums opplevelse og forståelse av norsk film Men Høies argumentasjon er omtrent som å si at man kommer fortere fram hvis man kjører i 100 km/t i 80-sonen, Datatilsynets konklusjon er bygd på en meget grundig analyse av appen,. Barnets tilknytning til riket : en analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen 1206448.pdf (336k) Forfatter(e

Mellom makt og argumentasjon En analyse av småstater i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk Børge Romsloe ARENA Report No 2/200 Retorisk analyse av reklame Den retoriske situasjonen: Kven seier kva til kven, kvår, når, korleis , og kvifor? Kva slags sjanger er dette? Kvår finnar vi til vanleg denne type tekst? Kva er formålet med teksten? Kva er produktet som skal seljast? Kva slags eigenskap ved produktet er det annonsen fokusera på? (Kjøp Lerum epleju En retorisk analyse av debattklima, argumentasjon og journalistrolle i valgkampdiskurs på radio og tv, fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009. Sandvik har skrevet bøker og artikler om språk, blant annet om barns språkutvikling, språkstimulering, språkmiljø, kartlegging, akademisk skriving, digitale verktøy og politisk kommunikasjon kapit tel 1. Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus 1.1 Juridisk analyse og argumentasjon Denne boken handler om å skrive juridiske tekster, særlig analyseoppgaver og masteravhandlinger 1. Tekst og kontekst - Ta og plasser teksten i en kontekst: hva slags sjanger er teksten? Hvem er skriveren? Hvem vender teksten seg til? hvordan kan konteksten forklare heilskapsinntrykket av teksten 2. Innhold, argumentasjon, og appellformer - inventio - Klargjør først ha teksten handler om - Forklar hovedsynet til forfatteren med dine egne or

Andre del omfatter analyser av ulike ansvarsgrunnlag. Boken er rettet mot enhver som interesserer seg for erstatningsrett. Den vil være spesielt relevant for studenter, advokater og andre profesjonelle som vil se eller bearbeide det rettsøkonomiske momentet i erstatningsrettslig argumentasjon Analyse av sakprosa . I denne analysen av Mobilens makt side 227-228 skal vi prøve å følge tipsene i På sporet av artikkelen side 126. En analyse skal være en sammenhengende tekst uten underoverskrifter. Vi markerer at vi begynner på noe nytt med nytt avsnitt

Digital argumentasjon - Digitale ferdigheter

3. Analyse av nettsider med etisk innhold De generelle grepene øverst på siden er naturlige innslag i en analyse av etiske innlegg. I tillegg kan man ta utgangspunkt i noen grunnmodeller for etisk utvikling: ANALYSE UT FRA KOHLBERGS 6-TRINNS MODELL. Lawrence Kohlberg har utviklet en modell for etisk utvikling i seks stadier Gi en retorisk analyse av kommentarartikkelen «Frukt og avsky», skrevet av Eirin Eikefjord og publisert i Bergens Tidende desember 2013. Du finner teksten på s. 325. Skjult argumentasjon: I tillegg til den åpne argumentasjonen finner vi også eksempler på skjult argumentasjon. S3 Analyse av Detalj av usynlig novemberlandskap skriveramme.docx; S3 Analyse av Nattvindauge skriveramme.docx; Finn døme i teksten på logisk argumentasjon eller presentasjon av fakta. Forklar kva Rehman oppnår med å bruke argumentasjon som appellerer til fornufta vår Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).. I Moment er dybdelæring en grunnleggende del av den pedagogiske metoden.Moment legger vekt på at elevene skal forstå og oppleve at norskfaget handler om kommunikasjon; om å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og å være en aktiv leser som er kritisk, men.

har god og relevant innsikt i retorisk teori og analyse samt diskursteori og analyse, og kan selv foreta analyser av offentlig retorisk diskurs, herunder forskningsformidling. har god og relevant innsikt i hvordan argumentasjon bygges opp i akademiske tekster. Ferdigheter. Kandidate Generelt har kort og konsis argumentasjon ofte større virkning enn lange, omstendelige innlegg. Argumentasjonens tre appellformer: Når vi skal argumentere for noe må argumentasjonen bestå av en ethos, logos og phatos del Nettvaner og mobilbruk er et aktuelt tema, kanskje ikke minst i skolehverdagen. I dette leserinnlegget argumenterer Ingvild Elise Østby(15) for mobilfrie skoler. I undervisningsopplegget under vil elevene øves i: å gjenkjenne trekk ved leserinnlegg som sjanger å gjenkjenne ulike former for argumentasjon å argumentere skriftlig eller muntlig å bygge opp avsnitt i argumenterende tekster. Den største delen (de tre første og største kapitlene) tar nettopp for seg analyse og evaluering av etisk argumentasjon. Det er også egne kapitler om beslutningsprosessen, moralteorier, moralske prinsipper og begreper, om betydningen av «fairness» og om følelsenes rolle i etisk argumentasjon Logikk og argumentasjon. 1. Logikk. Logikk er studiet av resonnementer. Et resonnement er gyldig hvis, og bare hvis, det ikke finnes noe annet resonnement på samme logiske form som har sanne premisser og usann konklusjon. 1.1 Setningslogikk. De setningslogiske termene: Og; Eller; Ikke; Hvis (så) Bare hvis (så) Hvis og bare hvis (så

Argumentasjon i tekst Søk & Skri

Virkelighetsbilder : en analyse av argumentasjon i seks. Analyse av talen ved Jens Stoltenbebrg etter 22.juli by Sara åpen Eller Skjult Argumentasjon. Hva Er Skjult Argumentasjon kap 10 retorisk analyse av skriftlig tekst språkbruksanalysen var en form for kritisk tekstanalyse der elevene skulle avsløre påvirkning, manipulasjon og skjul Skjult argumentasjon eksempel - La oss bygge et hus. Kapittel 1 Retorikk og muntlig kommunikasjon. - ppt laste ned. Lese og analysere, skrive og argumentere by Mocca Master. Sjangerhefte, utarbeidet av Maria Selvik. Retorikk - Noddi. Reklameanalyse[1] - Google Slides

Åpen og skjult argumentasjon - Norsk Vg2 og Vg3 SF - NDLA

Retorisk analyse av sammensatte tekster • Du bør gjøre greie for synspunkter eller argumentasjon i teksten, hvis oppgaven spør om det. Argumenterende tekst • Du bør argumentere for ditt syn, hvis oppgaven ber om det (dette synet bør være intelligent og modent) Nyere NVE-analyse, og argumentasjon, viser at kraftprisen uten kraftkabler til utlandet ville vært 2-3 ganger høyere, holder ikke vann. Eksport til utlandet eksisterte også før 1991, som er. An­tal­let ele­ver i vi­de­re­gå­en­de sko­le som hev­der de i stor grad er av­hen­gi­ge av Face­book, er stort, og å sjek­ke «News feed-en» er en dag­lig nød­ven­dig­het. Selv i sko­le­ti­den må Face­book sjek­kes, noe som blir et pro­blem for hva ele­ven får med seg av un­der­vis­nin­gen

Hvordan skrive en retorisk analyse - Studieweb

 1. analyse har jeg tatt utgangspunkt i regne ­ fortellingens siste del, da jeg har tolket det som at tegningen hører til denne delen. Formålet med analysen var å se hvilken funksjon tegnin ­ gen har i elevens argumentasjon. Med verbalspråk skriver eleven «jeg vill ha en is og en kola og et soker spin vor mye har jeg»
 2. Analysen av elevtekstene viser at samtlige elever klarte å gjennomføre den globale strukturen fra skrivemal og eksempeltekst, og at alle har brukt argumentkortene fra forar- Argumentasjon er en del av vår hverdag. Daglig veier vi for og imot, gjør valg og fatter be
 3. Analyse av argumenterende tekst; valgkampfilmen til unge høyre Hei. Logos blir også brukt ved skjult og åpen argumentasjon; lederen av unge høyre hedrer mange av de som gjør en frivillig eller viktig jobb for samfunnet
 4. Analyse av nasjonalsangen vår og Gro Dahles tekst Norge i fløtesaus. Sjanger Analyse/tolkning Språkform Bokmål Lastet opp 10.05.2010 Tema. Gro Dahle; 17. mai; Alle nordmenn kjenner Ja, vi elsker dette landet som Norges nasjonalsang, men de fleste er.

Analyse av en reklame fra Network Norway. En reklameanalyse med fokus på hvordan aktøren har brukt retoriske virkemidler for å formidle sitt budskap. Karakter: 5(+) Ved å bruke skjult argumentasjon i teksten () for å målbinde hvem som helst, hvor som helst, når som helst,. Individorientert argumentasjon, generelt formulert. Morten Nadim disputerer lørdag 12. august 2017 for ph.d.-graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen: Precedents in the 21st Century - The Evolution of Case Law in the Norwegian Supreme Court 1970-2016 Retorikkseminar: Demokratiet trenger retorisk argumentasjon! 13. november 2012 av Sine Halkjelsvik Bjordal. og med utgangspukt i sin normative argumentasjonsteori har han levert skarpe analyser av den danske politiske debatten, senest i boka De svarer ikke (2011)

Lær definisjonen av argumentasjon. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene argumentasjon i den store norsk bokmål samlingen Hijaben og oss. En analyse av argumentasjon og mangfoldsperspektiver i et utvalg av norske hijabdebatter. Type Master thesis. Not peer reviewe

Analyse av argumenterande tekstar - Wikipedi

Metode for analyse av læreplaner i naturfag - anvendt på den norske læreplanen [194] 6(2), 2010 Forstå, bruke og tolke naturvitenskapelige forklaringer (Læringstråd 1) Argumentasjon med den hensikten å overtale kolleger om gyldighe-6(2), 2010. 6(2),. Argumentasjon og multi-linearitet Når mottakeren selv kan påvirke hvilke noder som leses, og den rekkefølgen nodene presenteres kan dette gi en betydelig følelse av å beherske teksten. Den som har satt sammen teksten kan likevel kontrollere fremstillingen på flere forskjellige måter Formulering av et problem og forslag til løsning på problemet. 5. Hva karakteriserer argumentasjonsmåten? Finn argumentene i teksten: Er det direkte (åpen) argumentasjon? Er det indirekte (skjult) argumentasjon? Er det en blanding av direkte og indirekte argumenter i teksten? 6. Hvordan er språket og bruken av språklige virkemidler I masteroppgaven En retorisk analyse av konflikten mellom KS og lærerorganisasjonene i 2014 har Linda Eriksen undersøkt hva som kjennetegner KS' argumentasjon før og under lærerstreiken i 2014. Konflikten var preget av hissige debattinnlegg skrevet av lærere i aviser, på Facebook og i andre medier. KS' handlinger ble ofte omtalt med krigsmetaforer Argumentasjon Modul 1: Generell innføring Argumentasjon. Akademiske tekster er utpreget argumenterende tekster. Som det går fram av argumentasjonslæren ved examen philosophicum, dreier argumentasjon seg om å ta stilling til eller å ha standpunkter til saker og spørsmål på en grunngitt eller begrunnet måte (jf

Jeg sliter litt med en hjemmeoppgave av en av analyse av artikkelen ovenfor. Noen som vil peke ut noen sentrale: argumenterende virkemidler/hvilken type argumentasjon, språklige virkemidler, hvilken hensikt de har, hvordan etos, patos logos brukes, sentrale sitater, budskap/tema Hovedideen er at en handlings moralske verdi er utelukkende bestemt av dens potensielle konsekvenser. Ifølge klassisk utilitarisme er det de berørtes lidelses- og gledesopplevelser som er relevante. Grunnen til at konsekvensetiske premisser forblir uuttalt i vår analyse er simpelthen at vi ikke beror på dem Last ned Statistikk og analyse av utviklingstrekk i barnehagen og grunnopplæringen - grunnlagsmateriale for tillitsvalgtes arbeid med Valg 2019.Ressurshefte 4/2019. Hovedlinjer i valgarbeidet. Sentralstyret har vedtatt hovedlinjene for Utdanningsforbundets valgarbeid foran kommune- og fylkestingsvalget i 2019

Det er idag 12.Mai, og det er lite som passer bedre å skrive om, enn nasjonalsangen vår som vil bli sunget ut i de norske gater for full røst om 5 dager. Vår nasjonalsang, Ja, vi elsker dette landet er en sang for folket. Den ble skrevet av vår nasjonalhelt, Bjørnstjerne Bjørnson i 1870 Analysen var ferdigstilt før Stortinget behandlet åpningen av Barentshavet sørøst, og før Stortingsmeldingen ble lagt frem 26. april. Stortinget fikk isteden presentert en utdatert analyse som var full av betydelige feil

Nr 04 - 2014 - Kritisk juss - Idunn

Argumentasjonsanalyse og Retoriske Virkemidler Oprift

Virkelighetsbilder : en analyse av argumentasjon i seks vedtak fra Utlendingsnemnda . By Mirjam Abrahamsen. Abstract. Året 2008/9 omgjorde Utlendingsnemnda flere vedtak fra afghanske asylsøkere som de tidligere hadde avslått Kriterier for å skrive en god analyse - Nyansert, god tolkning, fagord og uttrykk, konsentrert, fokusert på emnet. - Gjøre bruk av terminologi og modeller - drøfte hva som fremmer og hemmer kommunikasjon - Ta med målgruppen, klare å gi leseren et godt inntrykk av analyseobjektet. Ha en god beskrivelse. - Ta med budskape Hun bruker ikke språklige bilder, eller snakker vakker, hun sier rett det hun opplevde og mente, det som er virkelig og på grunn av det, går det på følelser. Avsender bruker også logos, hun beviser ved å argumentere relevant, hvordan verden ser ut. Hun bruker argumentasjon at det hun sier, sa før andre også, for eksempel FN Innlegg om inkonsekvent argumentasjon skrevet av Doremus. Det vakte adskillig oppsikt (inklusive medieoppmerksomhet både her og der) at Nettavisen valgte å publisere (som toppsak på forsiden) et blogginnlegg om Støres likhetstrekk med den «uvalgbare» Hillary Clinton, forfattet av en ukjent person som «er anonym på grunn av sin stilling«.. Ikke minst ble det fremhevet at redaktør.

Medisin frå død til liv - når ringen blir slutta av Magne

Aktiviteter som fremmer argumentasjon er viktige i naturfag. Denne artikkelen handler om lærerrollen i rollespillsdebatter. Hovedfokus er på situasjoner som kan oppstå under en debatt og forslag til hvordan læreren kan håndtere slike situasjoner analyse av skjØnnlitterÆr tekst / sakprosatekst våga 2014 En analyse vil i større eller mindre grad bygge på elementene under. Les oppgaven nøye og vær sikker at du svarer på det som det spørres om

Hva er retorisk analyse? – RetorikaUtdatert analyse om relasjonsmangfoldPraktisk fargesetting av samtidsarkitektur - Dagny Fargestudio

Innleiing Skriv tittel, namn på skribent, kor teksten er henta frå, og når den er trykket. Nemn tema. Hovuddel Finn hovudsynspunktet i teksten og formuler det med eigne ord. Finn ut korleis teksten er bygd opp, og beskriv oppbygningen. Kommenter innleiing, hovuddel, avslutning og eventuelt bileter eller illustrasjonar. Gje døme på argumentasjonen og kommenter de Argumentasjon som har gått ut på dato Og i Aftenposten 5. mai konkluderer Telemarksforsknings analyse av sammenhengene mellom inntekter, kan stemme på vegne av alle sine 200 barnehager,. Autoritetsargument (Latin: argumentum ad verecundiam) også appellere til autoritet er en vanlig form for argument som leder til en tankefeil (logisk feilslutning) når brukt i en logisk eller vitenskapelig argumentasjon.. I uformell argumentasjon er å appellere til autoritet en form for argument som forsøker å etablere en statistisk syllogisme Retorisk analyse av reklame Denne reklamen ble produsert for Freia, i anledning lanseringen av den nye melkesjokoladetypen, Kvikk Lunsj. Det nye produktet er en sammenslåing av Freias to mest kjente produkter, nemlig melkesjokoladen og Kvikk Lunsj tursjokoladen. Bildet er en del av en serie på totalt fire bildemanipulasjoner, brukt både på trykk og nett, sam

 • Newfoundlandshund pris.
 • James bond island.
 • Bruskceller.
 • Tokyo airport haneda.
 • Will snapchat get the old update back.
 • Sehenswürdigkeiten düsseldorf.
 • Biodata ariel tatum.
 • Dolomittene turforslag.
 • Berge in indien.
 • Rømmedressing pizza trine.
 • Main coon gis bort.
 • Elite partner gutschein.
 • Europris midtun.
 • Frank brunner bilder til salgs.
 • Debbie reynolds todesursache.
 • Montering av frostfri utekran.
 • Annijor tatovering leppe.
 • Nito oslo.
 • City of bones.
 • Beziehung vorteile nachteile.
 • Parks and recreation actors.
 • Er i infinitiv.
 • Lucky bike messe store leipzig leipzig.
 • Leinenpflicht gera.
 • Indian currency to norway.
 • Fisk fennikel.
 • Xperia z5 compact android.
 • Tanzschule rottweil hip hop.
 • Entlassung referendariat jura.
 • Hvordan stoppe rykter.
 • Kylling vindaloo oppskrift.
 • Hornhinnebetennelse sykemelding.
 • Spekter læringsmiljøsenteret uis no.
 • Vard haugesund hjemmeside.
 • Eiendomsmegler lofoten.
 • Gjennomsnittshøyde kvinner kina.
 • Helgjobb göteborg ungdom.
 • Eiendomsverdi bolig.
 • The mask full movie.
 • Radio örebro arkiv.
 • Haarverlängerung landshut.