Home

Klor kokepunkt

Klor er et grunnstoff med symbol Cl. Klor er en grønngul, giftig gass som består av Cl2-molekyler. Den kondenserer ved −34 grader celsius (o C) til en væske. I salter (klorider) foreligger klor som Cl--ioner. Klor er det andre grunnstoffet i gruppe 17 (halogenene) i periodesystemet. Det er to stabile isotoper av klor: 35Cl ( 75,77 prosent) og 37Cl (24,23 prosent) Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: 100 pH (handelsvare) Verdi: 12.5 pH (bruksløsning) Verdi: 11 Blandbarhet Blandbar i vann 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Unngå oppbevaring i direkte sollys eller på varme steder. Materialer som skal unngås Kan korrodere aluminium og andre lettmetaller. KLOR Side 2 av Hei! Jeg lurer på en ting. Kan det være rett at 1-klor-2-metylpropan har et kokepunkt på rundt 60 grader C og at 1,2-diklor-2-metylpropan har et kokepunkt som er enda litt høyere enn det over Klor er et grunnstoff med atomnummer 17 i det periodiske system, og det kjemiske symbol Cl. Det er en grønnaktig gul gass med et kokepunkt på -29 ° F (-34 ° C) ved normalt atmosfæretrykk, og et frysepunkt på -151 ° F (-101,5 ° C) Natriumklorid er den kjemiske betegnelsen på vanlig salt (koksalt, havsalt). Det er den mest utbredte forbindelse til natrium og klor, og den består av natriumioner og klorioner.Den kjemiske formelen er NaCl.Ved temperatur nær 0 oC krystalliserer natriumklorid som et dihydrat: NaCl.2H2O.

Kloroform eller triklormetan, CHCl 3, består av klor og formyl (maursyrens radikal). Det er et upolart løsningsmiddel som har hatt stor anvendning innen kjemien.Kloroform kan nedbrytes til diklorkarben ved bruk av sterkt basiske reagens. Kloroform er ikke brennbart, men ved sterk opphetning kan fosgen dannes.. Kloroform, triklormetan, organisk forbindelse kjent for sin bedøvende virkning. Halogenene er grunnstoffene i gruppe 17 i periodesystemet. De omfatter grunnstoffene fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At) og tenness (Ts). Disse grunnstoffene står nest sist i hver periode i periodesystemet. De mangler ett elektron for å ha et fullt elektronskall lik nærmeste edelgassatom. Ved romtemperatur og atmosfæretrykk er fluor og klor gasser, brom en væske, og jod. Vann er den mest utbredte og brukte kjemiske forbindelse på jorden. Vanligvis brukes ordet vann om forbindelsen i flytende form, men her vil vi bruke ordet vann også om is og snø, som er frosset vann, og om vanndamp som er vann i gassform. Vann er en kjemisk forbindelse mellom hydrogen og oksygen med strukturformel H2O. Vann er trivialnavnet

Bedriftsblogg Vanja@EFD Induction: februar 2012

Brom er et grunnstoff, det tredje grunnstoffet i gruppe 17 (halogenene) i periodesystemet. Brom er en mørkebrun væske som avgir ubehagelig luktende og giftige damper. Den fryser ved - 7 oC til brune, svakt metallisk glinsende krystaller som ved avkjøling til −252 °C blir fargeløse. Brom foreligger som Br2-molekyler, og i salter (bromider) som Br--ioner.Det er to stabile isotoper av. Klor: CH3-CH2Cl = kloretan. Funksjonelle grupper som oppgis med endelse: Aminer, -NH2: CH3-CH2-CH2-NH2 = propanamin. Polare molekyl, større molekylmasse, mulighet for hydrogenbindinger, avlange kjeder = høyere kokepunkt. I vann er det hydrogenbindinger,. Brom i ren form finnes ikke naturlig. Det finnes bare som bromid-salter i varierende mengder i forskjellige bergarter.På grunn av utvasking har bromid-salter akkumulert seg opp i sjøvann (85 ppm).Brom utvinnes av saltlake fra saltgruver, sjøvann og fra Dødehavet (som inneholder 50 000 ppm bromid). For å utvinne rent brom blir de bomid-rike saltlakene behandlet med klorgass og gjennomluftet

klor - Store norske leksiko

 1. Lær definisjonen av Kokepunkt. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene Kokepunkt i den store norsk bokmål samlingen
 2. er, som spesifisert av produsenten. Mot kvikksølvdamper og partikler - også mot klor. 4251 - 4255 - 4277 - 427
 3. Klor (Cl. 2) er en gulgrønn gass, man kan kjenne lukten hvor små mengder klor dannes ved bruk av Klorin. Klorgass skader lungene. Når en sukkerbit med sukrose løses i vann så endres ikke sukrose kjemisk. Den tyske kjemikeren Friedrich Wöhler varmet i 1828 opp uorganis
 4. Klor (frå gresk chloros, grøn) er eit grunnstoff med atomnummer 17 og kjemisk symbol Cl.Det er eit ikkje-metall som opptrer i gassform ved romtemperatur.Ein finn det i gruppe 17 i periodesystemet saman med dei andre halogena.Klor er reaktivt og kan ha mange oksidasjonstal i kjemiske sambindinga

Kokepunktet til to stoffer avledet av propan

er klor i svømmebasseng farlig - notmywar

Formelen er kjemisk Cl2O. Smeltepunkt minus 116 ° C, kokepunkt pluss 2 ° C. Under normale forhold er dens tetthet 3, 22 kg / m³. Gul eller gulorange gass med en karakteristisk lukt er klor (IV) oksyd. ClO2 kjemisk formel. Smeltepunkt minus 59 ° C, kokepunkt pluss 11 ° C. Den rødbrune væsken er klor (VI) oksyd. Formelen er kjemisk Cl2O6 Klikk her for mer fakta og data om elementet Klor og hvilke kjemiske egenskaper Klor (Cl) har, for eksempel smeltepunkt og kokepunkt og hvilken klasse Klor tilhører Klor eller chlor (fra latin chlorum) (fra græsk: Xλώριο=chlorós gulligt-grøn) er et grundstof, som er gasformig under normalbetingelser (1,013 bar, 0 °C).

natriumklorid - Store norske leksiko

 1. Farlige spaltningsprodukter Utvikler meget giftig gass ved kontakt med syrer. Klor. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte LD50 dermal Verdi: > 10000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin LC50 innånding Verdi: > 10,5 mg/l NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 5 av
 2. Klor er et halogen som vi finner i gruppe 17 i det periodiske system. Man finner klor i mange offentlige basseng, og man bruker klor til å rense vann f.eks. Klor forekommer ikke i ren form naturlig, men finnes særlig i klorid-forbindelser, siden det er et svært reaktivt (reaksjonsvillig) grunnstoff, som man kan se ved at den ligger i gruppe 17
 3. Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: ~ 175 °C Flammepunkt Verdi: ~ 111 °C Eksplosjonsgrense Verdi: 3-15,3 % Damptrykk Verdi: 0,07 kPa Test temperatur: 20 °C Damptetthet Verdi: 2,6 Relativ tetthet Verdi: 1120 kg/m3 Test temperatur: 20 °C Løselighetsbeskrivelse Fullstendig oppløselig i vann Løselighet i fett Data mangler
Bedriftsblogg - Martin L

Kloroform - Wikipedi

Atomvekten til klor er 35.453 amu. Under romtemperatur eksisterer klor som et diatomisk molekyl (Cl 2). Cl 2 er en gul - grønnaktig fargegass. Klor har et smeltepunkt på -101,5 ° C og et kokepunkt på -34,04 ° C. Blant alle klorisotoper er Cl-35 og Cl-37 de mest stabile isotopene. I atmosfæren, 35 Cl til stede i 75,77% og 37 Cl til stede i. A2B2-P3 med kokepunkt >65 0C. Uorganiske gasser og damper EN 14387 (ikke CO), klor, blåsyre, svovelbrinte, syredamper samt mot bakterier og virus kun til engangsbruk. A1B1E1K1-P3 A1B2E1K1-P3 Organiske gasser og damper samt oppløsningsmidler EN 141 A2B2E2K1-P2 med kokepunkt >65 0C. Uorganiske gasser og damper EN 1438 Legg på filter. Periode. 1: 1 H Hydrogen: 2 He Helium: 2: 3 Li Litium: 4 Be Beryllium: 5 B Bor: 6 C Karbon: 7 N Nitrogen: 8 O Oksygen: 9 F Fluor: 10 Ne Neon: 3: 11 Na Natrium: 12 Mg Magnesium: 13 Al Aluminium: 14 Si Silisium: 15 P Fosfor: 16 S Svovel: 17 Cl Klor: 18 Ar Argon: 4: 19 K Kalium: 20 Ca Kalsium: 21 Sc Scandium: 22 Ti Titan: 23 V Vanadium: 24 Cr Krom: 25 Mn Mangan: 26 Fe Jern: 27 Co. De nøkkelforskjell mellom klor og natriumhypokloritt er at klor (Cl 2) er en lysegul fargegass, mens natriumhypokloritt (NaOCl) er et grønngult fast stoff ved romtemperatur.. Klor og natriumhypokloritt er kjemiske forbindelser av det kjemiske elementet klor (Cl). Begrepet klor beskriver kjemisk elementet kjemisk, men til felles er det navnet på klorgass, som vi bruker til rengjøringsformål

halogenene - Store norske leksiko

Egenskaper: Klor har et smeltepunkt på -100,98 ° C, kokepunkt på -34,6 ° C, densitet på 3,214 g / l, spesifikk vekt på 1,56 (-33,6 ° C), med en valens på 1, 3, 5, eller 7.Klor er et medlem av halogen gruppe av elementer og direkte kombineres med nesten alle de andre elementene. Klorgass er en grønnaktig gul. Klor står sentralt i mange organiske kjemireaksjoner, særlig i. Atomvekten av klor er 35. 453 amu. Under romtemperatur eksisterer klor som et diatomisk molekyl (Cl 2 ). Cl 2 er en gulgrønn fargegass. Klor har et smeltepunkt på -101. 5 ° C og et kokepunkt på -34. 04 ° C. Blant alle klorisotoper er Cl-35 og Cl-37 de mest stabile isotoper. I atmosfæren er 35 Cl tilstede i 75, 77% og 37 Cl tilstede i 24. 23%

vann - kjemi - Store norske leksiko

AX BRUN Gasser og damper fra organiske stoffer med kokepunkt <eller lik 65 °C B GRÅ Sure gasser: Elektrolysearbeid Klor: Kloreringsanlegg i vannverk. Hydrogencyanid (blåsyre) Gjødselgasser: Tømming av bløtgjødselanlegg under forutsetning av at det er tilstrekkelig oksygen tilsted STANDARD KLOR mindre 2,5 u PF,a CLPpH AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Farge Lukt pH Viskositet Tetthet (g/cm3) Flytende Svakt gul Karakteristisk 12,6 - 1,04 Tilstandsendring og dampe Smeltepunkt (°C) Kokepunkt (°C) Damptrykk (mm Hg) - - Kloroform eller triklormetan, CHCl 3, består av klor og formyl (maursyrens radikal). Det er et upolart løsningsmiddel som har hatt stor anvendning innen kjemien.Kloroform kan nedbrytes til diklorkarben ved bruk av sterkt basiske reagens. Kloroform er ikke brennbart, men ved sterk opphetning kan fosgen dannes Tilsett et dechloreringsmiddel for å fjerne klor og kloramin. Du kan kjøpe dechlorination agenter i enhver dyrebutikk. Hver dechloreringsmiddel spesifiserer mengden vann den er designet for å behandle, så les instruksjonene nøye. Å legge til dechloreringsmiddelet krever å skru av lokket på flasken, snu flasken opp ned og la riktig mengde dryppe ut

brom - Store norske leksiko

Åndedrettsvern kommer i mange ulike varianter, avhenging av hvilken type forurensing man skal beskyttes mot a) Klorgass løses i vann ved 25 o C, 1 atm totaltrykk, gassen inneholder 10 vol-% klor. Vannet er sjøvann med 0,1 M NaCl, og er gjort basisk til pH =13. I vannet reagerer klor etter følgende reaksjonsligning: Cl 2 (aq) + OH - → Cl - + HOCl. Merk forskjellen mellom Cl 2 (g) og Cl 2 (aq) Sprawdź tłumaczenia 'klor' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'klor' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Klor (frå gresk chloros, grøn) er eit grunnstoff med atomnummer 17 og kjemisk symbol Cl. Det er eit ikkje-metall som opptrer i gassform ved rom temperatur . Ein finn det i gruppe 17 i periodesystemet saman med dei andre halogena

Kokepunkt triklormetan. Triklormetan; Koltetraklorid; Fosgen. Kloroform eller triklormetan, CHCl 3, består av klor og formyl (maursyrens radikal). Det er et upolart løsningsmiddel som har hatt stor anvendning innen kjemien . Diklormetan - Wikipedi Salmiakk og klor er jo sterkt å puste inn hver for seg også. Kloramingass er ikke noe unntak. Les også: Duftlys kan være kreftfremkallende - Lite ventilasjon forverrer. Mange rapporterer om kraftig irritasjon i nese og hals, med svie og hoste. Noen blir også kvalme og kaster opp Navn: Klor Synonymer: Klorgass CAS-nr: 7782-50-5 EINECS-nr: 231-959-5 EEC-nr: 2. Grenseverdier 2.1 Norsk administrativ norm Nåværende administrativ norm i Norge for klor: 0,5 ppm, 1,5 mg/m³. Takverdier: 1,0 ppm, 3,0 mg/m³. Tommelfingerregelen som brukes i Norge aksepterer en overskridelse a Klor-monofluorid (ClF) er den letteste interforbindelsen. ClF er en fargeløs gass med et normalt kokepunkt på -100 ° C. Brom-monofluorid (BrF) ikke er blitt oppnådd som en ren forbindelse - det dissosierer inn i trifluorid og fritt brom. Det opprettes i henhold til følgende ligning

Aluminiumklorid – Wikipedia

• Organiske damper (med kokepunkt over 65oC), uorganiske og sure gasser, ammoniakk og ammoniakkderivater og partikler. (kun for bruk med helmaske) • Bruk av klor, blekemidler, hydrogenklorid, svoveldioksid, hydrogensulfid, ammoniakk, metylamin, partikler • Eske á 2 pa 6 1-klor-2,3-epoksypropan (epiklorhydrin) Tabell 2. Fysikalske og kjemiske data for 1-klor-2,3-epoksypropan (epiklorhydrin). Molekylformel C 3 H 5 ClO Molekylvekt (g/mol) 92,52 Fysisk tilstand Fargeløs væske med skarp lukt Smeltepunkt (oC) -47 Kokepunkt, kPa (oC) 111 Flammepunkt (oC) 27,6 Selvantennelsestemperatur (oC) 41 CF2Cl-CFCl2: Det er fortsatt samme karbonkjede: etan 3 klor: triklor 3 fluor: trifluor Du kan nå enten telle 1,1,2 for fluor og 1,2,2 for klor, eller 1,2,2 for fluor og 1,1,2 for klor -- det gir akkurat samme totalsum, men siden fluor kommer tidligere i alfabetet, velger vi den første varianten. Da får vi nettopp 1,1,2-trifluor-1,2,2-trikloreta Molekylært klor fester seg til skyene, og klor blir dannet i reaksjonen: Saltsyre (HCl) dannes når atomært klor reagerer med metan, som også er en drivhusgass, og danner CH 3 og HCl. Når våren kommer til Antarktis frigis store mengder klor fra stratosfæreskyene og klor omdannes til atomært klor som bryter ned ozon

Klor (Cl2) er en gass ved normale betingelser, mens brom (Br2), som har langt flere elektroner enn brom, er en væske. Jod (I2) har enda flere elektroner enn brom, og er et fast stoff ved normale. Sjekk klor oversettelser til Polsk. Se gjennom eksempler på klor oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Salt i kjemien. Eit salt er ei kjemisk binding mellom to eller fleire ion, som oftast eit positivt ladd metall-ion og eit negativt ladd ion av ikkje-metall ().Anionet er gjerne samansett av fleire atom, som til dømes nitrat NO 3 −, sulfat SO 4 2− og acetat CH 3 COO −.Nokre kation, som ammonium NH 4 +, er òg samansett av fleire atom.. Salt er hovudsakleg uorganiske stoff som kan dannast. det til oksygen og klor. Sterkere oppvarming gir stor fare for forgiftning. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Natriumhydroksid CAS-nr.: 1310-73-2 EC-nr.: 215-185-5 Indeksnr.: 011-002-00-6 8 t.: 2 mg/m3, T 2003 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på.

Gassfilter SR297 Sundström

Klor er Tetthet Klor er det 17. elementet i det periodiske system. I sin rene form, er det en diatomisk gass med to kloratomer i hvert molekyl. Som alle andre gasser, vil tettheten av klor variere, avhengig av diverse faktorer. Typer Tetthet er et mål på masse per Fluor (latin: Fluorum [15]) är ett icke-metalliskt grundämne med atomnummer 9 och den kemiska beteckningen F, tillhörande gruppen halogener.Fluor bildar en tvåatomig molekyl med sig själv i grundform, vilket resulterar i F 2, fluorgas.Fluor är det mest reaktiva och elektronegativa av alla grundämnen. Till exempel ''brinner'' fluor i närheten av kolväten, till skillnad från. A1 Beskytter mot organiske gasser og damp, f.eks. løsemidler, med kokepunkt over +65 °C. B2 Beskytter mot uorganisk gass og damp, for eksempel klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. E2 Beskytter mot sur gass og damp, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. K1 Beskytter mot ammoniakk og visse aminer, f.eks. etylendiamin. Hg Beskytter mot.

Brom er eit ikkje-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Br og atomnummer 35. Det er eit halogen og ligg i gruppe 17 i periodesysteme klor. chlor. Eksempler. Demme opp. Derved kan konsentrasjonen av klor og kloroform bygge seg opp. Może to prowadzić do wzrostu stężenia chloru, a nawet chloroformu. jw2019 jw2019 . På film klorer og skriker kvinnene alltid når de elsker. Kobiety w filmach, gdy się kochają, zawsze drapi. Gass- konsentrasjonen i innåndingsluften avhenger av stoffets kokepunkt og fordampningsevne, stoffer med kokepunkt betydelig lavere enn vanlig lufttemperatur i omgivelsene (klor, ammoniakk) oppfører seg som en ekte gass

Om grafen Figurene viser andelen som oppgir at de kan tydelig se i lufta eller lukte gass/damp. I 2016 oppga nesten 4 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 95 000 personer, at de i sin arbeidssituasjon kan se eller lukte gass eller damp som f.eks. ammoniakk, saltsyre, klor, nitrøse gasser, formaldehyd, svovelgasser eller het vanndamp Rosa viser kokepunkt og blå viser smeltepunkt Alkener. Navn Kjemisk formel Smeltepunkt (°C) Kokepunkt (°C) Eten C2H4 -169 -104 Propen C3H6 -185 Klor/VCM vedlikehold. Vis hele profilen min. Bloggarkiv Følgere. Når disse fire forbindelsene ordens etter avtagende kokepunkt blir rekkefølgen: Etan A)1. 4, 3, 1, 2 2. Fluoretan 3. Etanol 4. Etansyre B) 4, 3, 2, 1 C) 3, 4, 1, 2 D) 2, 1, 3, 4 Organisk kjemi 28 Hvilke reaksjonstyper er dette eksempler på? I II III C 2H 5Cl Æ C 2H 5OH Æ CH 3COOH Æ CH 3COOCH 3 I II II Klor er ved romtemperatur en gass som består av Cl2-molekyler. Gassen er meget reaktiv og dermed skadelig for alle levende organismer. Selv svært små mengder irriterer slimhinnene, mens større konsentrasjoner skader lungene og er dødelig. Likevel spiser vi anselige mengder klor hver dag, men da er kloret tilstede som kloridioner og da er det ganske trygt

Brom - Wikipedi

Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Eksplosjonsgrense BLØTLEGGING PREMIUM KLOR - Versjon 8 Side 7 av 14 Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 05.02.2020. 9.2. Andre opplysninger Andre fysiske og kjemiske egenskape Kokepunkt: 101 °C: Løselighet: 29,3 Natriumhydroksid og klor fremstilles kommersielt ved hjelp av kloralkaliprosessen. fremstilles industrielt ved elektrolyse av en fortynnet og avkjølt natriumkloridløsning med minimal avstand mellom anode og katode. Elektrolytten må holdes. b) Vi antar at smeltepunkt og kokepunkt ligger et sted mellom smelte- og kokepunkt for kalium og cecium. Her må du gjette. c) Vi antar at reaktiviteten ligger et sted mellom smelte- og kokepunkt for kalium og cecium. d) Forbindelsen med klor må tilsvare de andre alkalimetallenes forbindelse med klor, altså med ett kloratom: RbCl

Gassfilter SR294 Sundströmforklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetningKoksalt – Wikipedia

Organiske gasser og damp med kokepunkt over 65°C, f. eks. løsningsmidler i maling, lakk og lim. Syre fra plastbåtindustrien, rengjøringsmidler med organiske avfettingsmidler, sprøytemidler etc. Brun AX Tilsvarende som A, men med kokepunkt under 65°C. Grå: B Uorganiske gasser, f eks klor, hydrogencyanid (blåsyre), gjødselgasse Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Baronesse Flyt 10 - Versjon 5 Side 5 av 10 Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 14.01.202 Utslipp av giftige og/eller brennbare stoffer representerer en betydelig risiko, i prosessindustrien så vel som i samfunnet forøvrig. Mange industrielle kjemikalier har kokepunkt under normal omgivelsestemperatur og -trykk, og stoffer som klor, propan, butan, ammoniakk, osv. lagres og transporteres gjerne i væskefase i trykksatte beholdere The Simple Science of Hvorfor Salt Øker Waters kokepunkt. Hvis du legger til salt til vann, øker du kokepunktet. Når man tilsette salt til vann, natriumklorid spaltes til natrium og klor-ioner. Disse ladede partikler endre de intermolekylære krefter mellom vannmolekyler

 • Norske baderomsmøbler.
 • Lustige schilder zum ausdrucken kostenlos.
 • Tulipanløk pris.
 • Ihk wuppertal prüfungstermine 2018.
 • Nike shoes london.
 • Ubevisst læring.
 • T1 stralsund | bar & lounge stralsund.
 • Let it be chords beatles.
 • Schönebeck elbe plz.
 • Krigslitteratur norge.
 • Mtb 3 tagestour.
 • Boozt nyheter.
 • Camping suhl umgebung.
 • Older snapchat download.
 • Sonos play 1 pris.
 • Lumiere eventyret begynner.
 • Vedvarende lavinntekt.
 • Golden gate bridge wikipedia.
 • Minions kuchen kaufen.
 • Pulsåren kryssord.
 • Harley davidson hannover.
 • Nystemten lyrics.
 • Kinofilmer 2015.
 • Hvordan lære å leve i nuet.
 • Hotel zum kanzler nienburg.
 • Homecare oslo.
 • Michael devin.
 • Nike shoes london.
 • Virgin youtube.
 • Likninger med brøker med flere ledd i nevneren.
 • Samiske setninger.
 • Hjørnebadekar.
 • Hvordan teste gull.
 • Konstruere sentrum i en sirkel.
 • Den mørke triaden.
 • Polar flow a360.
 • Urtehage terrasse.
 • Anzeichen homosexualität.
 • Øra bilpleie.
 • Bruskceller.
 • Opera steinvikholmen.