Home

Fyllitt og glimmerskifer

Fyllitt er en bergart som har oppstått ved omdannelse (metamorfose) av leirskifer. Den ligner på glimmerskifer, men er ikke så sterkt omvandlet som denne; de nydannede mineralkornene er mikroskopiske. Fyllitt består hovedsakelig av muskovitt, kloritt og kvarts. Bergarten skiller seg fra leirskifer ved fløyelsaktig glans og større seighet Fyllitt er hardere og mer omdannet, mens glimmerskifer er hardest og den mest omdannede. Den er vanlig i langs den kaledonske foldingsaksen, som strekker seg fra sørvest i Rogaland og nordover langs hele Norge. Fyllitt er en bergart som har oppstått ved omdannelse eller metamorfose av leirskifer

fyllitt - Store norske leksiko

Fyllitt - oslo stein og minerale

Fyllitt og glimmerskifer er en metamorf, myk skifer med lite omdanning (forsteinet). De er dannet av avsetninger (sedimenter) med et stort innhold av leire. Leirskifer er en sedimentær skifer uten omdanning (metamorfose). Den er bare sementert eller forsteinet Fyllitt, glimmerskifer Kvartsittskifer Serpentinitt Kleberstein Gneis Granitter o.l. Larvikitt Gabbro, dioritt, diabas etc. 3 Termisk utvidelseskoeffisient (x 10-6 oC-1) Meget lav Lav Middels Høy Meget høy Steintype < 5 5 - 10 10-15 15-20 > 20 Sandstein Kalkstein Leirskifer Marmor Fyllitt, glimmerskifer Kvartsittskife Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer. Foliasjonen faller gjennomsnittlig med 19° mot sørsørøst. Dette er litt på skrå i forhold til retningen på skråningen, men det vil fortsatt være mulig at et glideplan kan utvikles langs foliasjonen. Vidme er et stort og komplekst ustabilt fjellparti som er inndelt i fem scenarioer Fyllitt Glimmer og kloritt Feltspat, kvarts, kalkspat, granat, m.m. > 50 Varierer Sterkt skifrig, bløt som regel finkornet til middelskornet. Ofte sterkt foldet Middels grå til nesten svart, grønnlig til brunlig grå Glimmerskifer Glimmer Feltspat, amfibol, kvarts, ±granat, kalkspat, m.m. > 50 Varierer Skifrig, middels-kornet, men oft Ved enda høyere trykk og temperaturer omdannes fyllitt til glimmerskifer (eng: schist). Glimmerskifer er vanlig i fjellkjedebergartene, og flere steder - som for eksempel i Hyllestad i Sogn - har den blitt tatt i bruk som kvernstein. Årsaken er at glimmerskiferen inneholder det harde mineralet granat

Gneis, granitt, kvartsitt og sandstein kan for det meste bestå av kvarts og noe alkalifeltspat, og er eksempler på næringsfattige bergarter. I mørke bergarter er det mye av mineraler som pyroksen, biotitt og amfibol. Eksempler på slike bergarter er leirskifer, fyllitt, glimmerskifer (mørk), gabbro, amfibolitt, grønnstein og grønnskifer Metamorfosegraden varierer med temperatur og trykk. For eksempel kan det av leirskifer dannes en lavmetamorf bergart som fyllitt eller en høymetamorf gneisbergart. Disse tilhører forskjellige metamorfe facies. Mange viktige metamorfe bergarter er dannet av tidligere sedimenter, som hornfels, marmor, kvartsitt, fyllitt og glimmerskifer Det ustabile fjellpartiet består av fyllitt og glimmerskifer. Foliasjonen faller i hovedsak mot nordøst og inn i skråningen, men lokal folding er observert. Strukturer som kan være med på å kontrollere utviklingen til fjellpartiet er bare sett som morfologiske lineamenter på overflaten Fyllitt, leirskifer og alunskifer er imidlertid eksempler på bergarter som ikke bør benyttes. Kalkstein, glimmerskifer og grønnskifer må vurderes spesielt. De fleste bergarter kan også benyttes til fylling under traubunn, men bergarter som er sterkt skifrige, forvitret og/eller har høyt glimmerinnhold må vurderes spesielt Ved Nossum og Gilstadlia finner man ikke lenger fyllitt i bergrunnen, men den består av amfibolitt og glimmerskifer. I grunnen ved Magneten og Moan finner man garbenskifer. Når vi så kommer til Levanger er berggrunnen, også her, i hovedsak preget av grågrønn fyllitt og sandstein

Fyllitt- og glimmerskifer er en mykere skifer dannet av avsetninger (sedimenter) med et større innhold av leire. Skifer fra Valdres og Fåvang hører til denne gruppa; Skifer fra Otta og Sel har variasjonsrikdom fra begge gruppene Glimmerskifer og Feltspat · Se mer » Fyllitt. Fyllitt eller fyllittskifer er en svakt metamorf bergart. Ny!!: Glimmerskifer og Fyllitt · Se mer » Glimmer. Stein med glimmer Glimmer (fra engelsk og tysk: glimre; «noe som skinner, glans», også kalt kråkesølv), Bokmålsordboka er en gruppe mineraler som vanligvis opptrer i tynne flak. Ny!!

naturfag.no: Berggrunn og planteveks

 1. Fyllitt og glimmerskifer er metamorf bergart og sammenlignet med kvartsittskifer er den myk og lite forsteinet. Leirskifer er en sedimentær bergart. Det vil si at den har blitt sammenbundet og herdet, ingen omkrystallisering har skjedd. Skifer.
 2. Leirskifer og alunskifer mangler helt krystaller, de er «døde». Fyllitt, kvartsitt-og glimmerskifer er metamorfe bergarter, der bergarten er delvis krystallisert. Leirskifer og alunskifer er ikke omdannet og er en ganske myk skifer. Fyllitt er hardere og delvis omdannet. Glimmerskifer og kvartsittskifer er hardest og de mest omdannete
 3. Jeg har alltid forstått kalkrik grunn til å bety geologi og løsmasser som er rike på CaCO3, dvs forbindelse mellom kalsium, karbon og oksygen fra døde organismer - som viktig da grunnen forhindrer forsuring og er spesielt næringsrik. Dette er en sjelden grunn i Norge, da isen stort sett har fjernet de øverste organiske lagene (utenom Oslofeltet)

Kommunen dekkes av de nedre og midtre lag av skyvedekket [] til den kaledonske fjellkjedefoldingen, med nederst glimmerskifer og fyllitt i øst, og øverst granitt og øyegneis fra [] midtre og yngre proterozoikum helt sørvest i Stavanger (og i Sola kommune). WikiMatrix WikiMatrix WikiMatri Glimmerskifer er ein metamorf bergart.Glimmerskifer er lagdelt og har gode kløveigenskapar (milli- til centimeter tjukke flak).. Han består av lagvise mineral. Hovudmateriala er kvarts og glimmer, men òg noko feltspat, kloritt, apatitt og andre mineral. Glimmer er danna av mørk biotitt, paragonitt og ljos muskovitt.. Han kan òg innehalde granat, kyanitt, staurolitt eller sillimanitt Fyllitt og Feltspat · Se mer » Glimmer. Stein med glimmer Glimmer (fra engelsk og tysk: glimre; «noe som skinner, glans», også kalt kråkesølv), Bokmålsordboka er en gruppe mineraler som vanligvis opptrer i tynne flak. Ny!!: Fyllitt og Glimmer · Se mer » Glimmerskifer. Glimmerskifer er en metamorf bergart. Ny!!: Fyllitt og.

Geologi: Grunnfjellet er i stor grad sammensatt av metamorfe bergarter, som gneis, fyllitt og glimmerskifer. Øst for Magdalenefjorden er det granitt fra kaledonsk fjellkjedefolding, kalt Hornemantoppen-granitt. Under tidlig tertiærs- og sen krittids fjellkjedefolding var det en stor hevnings- og deformeringsaktivitet Stølsvidda omfatter arealene i Ulnes og Svennes sameiger i Nord-Aurdal og Vestre Slidre statsallmenning. Området er på 348 km2, og av dette er 13,5 km2 jordbruksareal. Jordsmonnet er dominert av næringsrik fyllitt og glimmerskifer, som gir en rik vegetasjon og gode jordbruksarealer

Fyllitt Norges geologiske undersøkels

 1. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt nordøst i Åmot kommune, øst for Volkampen og vest for Blikufjellet. Det omfatter en østvendt skråning med en liten bekk i nordre del og myrskogsområder nedenfor skråningen. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer
 2. Eksempler omfatter omdannelse av kalkstein til marmor, leirstein til fyllitt og glimmerskifer, basalt til amfibolitt, grønnskifer eller eklogitt (ulike trykk/temperaturforhold) og sandstein til kvartsitt. Man kan skille mellom forskjellige typer omdanning (metamorfose) etter hvilke forandringer bergartene har gjennomgått
 3. Fyllitt er omdannet leirskifer. Den er svakt glinsende og ganske løs. Laget med fyllitt ligger over amfibolitten. Ved foten av Byafjellet Fyllitten kan følges i et bånd som går ved foten av Byafjellet og videre mot nordøst. Stedvis er den omdannet til glimmerskifer. Fyllitten er godt synlig ved stien som går fra By gård mot Byasetra
 4. eralkorna er mikroskopiske. Fyllitt består hovudsakleg av muskovitt, kloritt og kvarts.Han skil seg frå leirskifer ved fløyelsaktig glans og større seigheit
 5. eraler, vannholdig (pga glimmer), Al-rik gneis oftest med lyse og mørke lag pga metamorf differensiering, vanligvis feltspat-holdi
 6. Fyllitt og glimmerskifer som utgjør laget over grunnfjellet har ganske andre eigenskapar. Som det lokale namnet råtafjell tydar på forvitrar fyllitt svært lett og gir opphav til et tjukkare jordsmonn. Elles er særlig den mørke fyllitten rik på kalk, magnesium og andre viktige næringsstoff som alle planter sett pris på
 7. st 22° fall for å unngå vanninntrengning, og

naturfag.no: Bergarter som har blitt forandre

Metamorfe bergarter som gneiss, fyllitt og glimmerskifer dominerer her. Sterk landheving under dannelsen av nordatlanterriften i sen-kritt og tidlig tertiær. Lavlandet i sørøst er dekket med morenemateriale fra sen-pleistocen. Steinete, grunn kystlinje nord for Smeerenburg -Fyllitt og glimmerskifer-Hornfels-Kvartsitt. Gneis. Denne steinen sitt innhold varierer etter hva slags steiner den bli blandet med, men inneholder ofte granat, plagiolklas, biotitt og kvarts. Dette er forskjellige mineraler. Denne steinen har et mønster som er ganske bølgete Leire Leirskifer --> Fyllitt --> Glimmerskifer --> Gneis. Kalk Kalkstein --> Marmor . Gneis = totalt Elvene førte med seg sand, grus og leire fra landområdene i sør og i løpet av kambrosilurperioden ble havbunnen presset ned av tyngden på de stadig nye avsetningene. Disse avsetningene ble herdet til sedimentære bergarter Fokstumyra ligger 940-960 moh. og strekker seg ca. 1 mil fra vest for Fokstugu gard og nordover til Vålåsjø. Bergarten i myra er næringsfattig trondhjemitt, mens området rundt er dominert av fyllitt og glimmerskifer som forvitrer lett og gir næringsrik jord

materiale - bergarter- fyllitt

Glimmerskifer, fyllitt og leirskifer er baserike bergarter som gir næringsrikt jordsmonn og beiter med stort artsmangfold. Foto: Yngve Rekdal. «Terroireffekten» er sammensatt av veldig mange forskjellige faktorer, både naturgitte og menneskeskapte. Jordsmonn er en av disse viktige faktorene Fyllitt- og glimmerskifer er en mykere skifer dannet av avsetninger (sedimenter) med et større innhold av leire. Skifer fra Valdres og Fåvang hører til denne gruppa. Vedlikeholdet. Det sannsynligvis eldste skifertaket i Norge kan ha vært lagt på Håkonshallen i Bergen, ved gjenreisning etter brann på slutten av 1200-tallet Fyllitt og glimmerskifer (grønt i kartet) som utgjør laget over grunnfjellet har ganske andre eigenskapar. Som det lokale namnet råtafjell tydar på, forvitrar fyllitt svært lett og gir opphav til eit tjukkare jordsmonn. Elles er særlig mørk fyllitt rik på kalk, magnesium og andre viktige næringsstoff som alle planter set pris på Amfibolitt og glimmerskifer <undefined> Grønnstein, amfibolitt <undefined> Metasandstein, skifer <undefined> Kvartsitt <undefined> Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt <undefined> Fyllitt, glimmerskifer

2BE-65 Fyllitt, glimmerskifer (65) NiN 2.0 Kilde til variasjon i . Høyere klassifisering Kilde til variasjon / Trinn Les mer . Natur i Norge Natursystem Typeinndeling Lokale komplekse miljøvariabler Beskrivelsessystem Visitor address: Havnegata 9. Ved utvendig legging av skifer og naturstein anbefaler Weber å beskytte underliggende konstruksjon med for eksempel webertec superflex D2 - en to-komponent sementbasert og diffusjonsåpen smøremembran for inn- og utvendig bruk. Fyllitt, glimmerskifer. Weber Steinlim. Betong Fyllitt er hardare og meir omdanna, medan glimmerskifer og kvartsittskifer er hardast og dei mest omdanna. Norske glimmerskiferbrot. Glimmerskifer er vanleg i Gudbrandsdalen, Trøndelag, Nordland og Troms. Kjelder Sist redigert den 15. august 2017. Fjeld hytteområde omfatter i alt 196hytter og ubebygde tomter. 105av disse inngår i denne rapporten, til sammen 424 pe. Jordmassene består av morene og myr/torvjord. Morenejorda har begrensede egenskaper som rensemedium og resipient for avløpsvann. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer med innslag av hardere bergarter Gneis, granitt, kvartsitt og sandstein kan for det meste bestå av kvarts og noe alkalifeltspat, og er eksempler på næringsfattige bergarter. I mørke bergarter er det mye av mineraler som pyroksen, biotitt og amfibol. Eksempler på slike bergarter er leirskifer, fyllitt, glimmerskifer (mørk), gabbro, amfibolitt, grønnstein og grønnskifer

Lys grønt: Glimmerskifer og fyllitt Mørk grønn: Fyllitt FYLLITT OG KALK gir rikt planteliv. Sommerekskursjon til BØVERDALEN 1. august - 8. august 2004. Referat ved Bjørn Erik Halvorsen. Innledning. Etter å ha hatt sommerekskursjon til Gotland i 2003, var det naturlig å velge Norge i 2004 I vest dominerer glimmerskifer, fyllitt og granitt, mens Osterzgebirge foruten yngre basalt har gneis og kvartsporfyr. WikiMatrix WikiMatrix Kommunen dækkes af de nedre og midterste lag [] af dele af den kaledonske bjergkædefoldning, med nederst glimmerskifer og fyllit i øst, og øverst granit og [] gneis fra midte og yngre proterozoikum helt sydvest i Stavanger (og i Sola kommune)

Skifer - Wikipedi

Materialdata for naturstein - SINTE

Bergrunnen består hovedsakelig av fyllitt, glimmerskifer og metabasalt. Ved. Urberget er det et stort område med gabbro og amfibolitt som strekker seg helt. til Leirbukta hvor man får innslag av kalkglimmerskifer. Det er også et felt. med kalkglimmerskifer ved Brentberget. Ute i Jøvikdalen og ned mo Altaskifer og Oppdalskifer tilhører denne gruppen. Oppdalskifer er lett å bryte også på tvers av den naturlige lagdelingen. Dette gjør den både populær og velegnet til natursteinsheller og trapper. Av leire: Fyllitt og glimmerskifer er en metamorf, myk skifer med lite omdanning (forsteinet) LEIRSKIFER OG LEIRSTEIN / Sed Tynnskifrig, glatt bergart som hovedsakelig består av talk, kloritt, feltspat, aktinolitt (hornblende) og muskovitt Metamorf bergart eller omdannede bergarter blir dannet når en eller flere bergarter blir utsatt for høyt trykk, dannet av sandstein eller leirstein; Fyllitt og r Fyllitt- og glimmerskifer er en my-kere skifer dannet av avsetninger (sedimenter) med et større innhold av leire. Skifer fra Valdres og Fåvang hører til denne gruppa Skifer fra Otta og Sel har variasjonsrikdom fra begge gruppene. Hardangerskiferen er vår hardeste og kan karakteriseres som spaltbar gneis. DE ALLER ELDSTE SKIFERTAKEN

Grå - men langt fra kjedelig - Geo36

Kryssordkongen fant 2 mulige svar til kryssordhintet fyllitt. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n berggrunnen domineres av fyllitt og glimmerskifer. Unntakene er Hundvåg og deler av Austre Åmøy hvor berggrunnen består av sure gneiser og løsmassene er sandige strandsedimenter. Fra jordkartleggingen ser vi at Austre Åmøy har den største andelen av jords-monngruppa Podzol. Mye av jorda på øya har sandig Jorda i Stavange grovinndeling av berggrunnen i Norge Merknad: Beregnet hovedsakelig på større regionale datasett (landsdekkende og fylkesdekkende) i mindre målestokker. Kilde fra trykt kartserie - Berggrunn N250 (fyllitt/glimmerskifer) som den planlagte tunnelen har gitt relevant informasjon om hydrogeologiske forhold /2/. Bergartsformasjoner av fyllitt/glimmerskifer er som regel lite vannførende og store vannlekkasjer forekommer sjelden. De borede brønnene viser imidlerti

Berggrunn og plantevekst - Miljolare

15. Veiskjæring langs veien like øst for trondhjemitt steinbrudd. Foldet glimmerskifer/fyllitt. Fin-kornet trondhjemitt-ganger. 16. Folstadveien, veiskjæringer. Unge trondhjemitt-ganger (432 Ma), gamle foldete ganger (482 Ma?). Foldning av S 1 og dannelse av S 2 i glimmerskifer. Kjemisk forvitring av fjell. Dannelse av rust, svovel og gips. Skjervøy ble opprettet som kommune 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Fra Skjervøy ble 1886 Nordreisa utskilt som egen kommune (1057 personer), og i 1890 ble ytterligere et område (32 personer) overført til Nordreisa. Sine nåværende grense

metamorfose - geologi - Store norske leksiko

BergartsamlingElvedelta - status og overvåking Delta utenfor prosjektetBotanikkAmsterdamøya-Smeerenburg - Spitzbergen | SvalbardFauske – Store norske leksikonMagdalenefjorden: en av Spitsbergens vakreste fjorderSola - WikipediaFast Fjell | Grind - Ei reise gjennom natur og kultur i
 • Mintzberg lederroller.
 • Portrettfoto.
 • Nintendo switch console games.
 • Pedagognorm barnehage.
 • Quality hotel klubben kommende aktiviteter.
 • Berøringsfri såpedispenser.
 • Tanzen in düren.
 • Romantiske reisemål syden.
 • Kunstgjødsel grønnsaker.
 • Hvordan stoppe rykter.
 • Vinterhage isolert.
 • Norske ubåter 2 verdenskrig.
 • Permanent krøller før og etter.
 • Www sjakk.
 • Zimmerpflanzen bestimmen.
 • Zumba kurse in lüneburg.
 • Dromen dat iemand dood gaat betekenis.
 • Feber og vondt i øynene barn.
 • Hannover vahrenheide kriminalität.
 • Ramme 60 x 80.
 • Ta permanent.
 • Gesprächsthemen mit freunden.
 • Atomkraftverk fordeler og ulemper.
 • Forestilling kryssord.
 • Notodden bluesfestival 2015.
 • Die schwarze hand wow.
 • Kakeesker nille.
 • Egyptisk språk.
 • Narhval støttann.
 • Brente mandler oppskrift.
 • Gudmestad leker.
 • Facebook norge adresse.
 • Ethnic minorities britain.
 • Nytt pass pris.
 • Dverg hauk.
 • Arcteryx dinosaur.
 • Kelim teppe ellos.
 • Friedolin.
 • Ros analyse eksempel.
 • Glasbilder xxl hochformat.
 • Elac uni fi bs u5 slim.