Home

Hva er lover

Hva er lover? - Civit

 1. Hva er lover? Det juridiske begrepet lov betyr i sin videste forstand enhver generell bestemmelse som anses som rettslig bindende. Det kan selvsagt dreie seg om formelle lover, vedtatt av Stortinget , men begrepet brukes også om grunnlovsbestemmelser , forskrifter (som gis i medhold av en formell lov), generelle instrukser og visse generelle avtaler
 2. Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend
 3. Hva er lover? Antitrust-lover, også kjent som konkurranselover, er rettsregler for å fremme rettferdig konkurranse i markedet. Disse lovene kan gjelde for både bedrifter og enkeltpersoner. Antitrust-lover er laget for å hindre handlinger som kan skade forbrukern
 4. Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata. Les mer om lovarbeidet på Stortingets nettsted Departementsvis oversikt over noen av de viktigste endringene i lover og fo..
 5. I løpende tekst er det ikke vanlig å utheve lovtitler. Men hvis en lovtittel er lang, kan vi bruke kursiv eller anførselstegn for å skille den fra resten av teksten: Han hadde ikke satt seg inn i «lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her» tidligere. Inndeling: paragraf og ledd Lover er delt inn i.

Det er ikke innstillingen som behandles denne gangen, men lovvedtaket fra første gangs behandling som eventuelt diskuteres. Hvis lovvedtaket fra første gangs behandling bifalles også ved annen gangs behandling, er behandlingen av lovsaken avsluttet. Det normale vil være at en lov behandles to ganger i Stortinget før den er endelig vedtatt Norges lover, bok som inneholder norske lover, utgitt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Fagbokforlaget. Tidligere ble Norges lover vanligvis utgitt annethvert år, gjerne med supplementsbind i mellomårene. Fra 2007 til 2018 ble boka oppdatert og utgitt hvert år. 2018-utgaven var siste utgave.Norges lover inneholder gjeldende formelle lover, lover som er vedtatt og ikke.

Finn frem i lover og forskrifter. En knapp for innholdsfortegnelse i toppen av dokumentet gjør det nå lettere for nye brukere å finne innholdsfortegnelsen til lover og forskrifter.. Nedtrekksmenyen som kommer frem når du trykker på Innholdsfortegnelse, har fått flere linjer og det er blitt enklere å rulle seg frem til ønsket paragraf - også på mobile enheter Hva er det Finanstilsynet ikke kan gjøre? Finanstilsynet kan ikke behandle klager fra kunder. Myndighetene mener at tilsyn med finansinstitusjonene og klagebehandling ikke bør håndteres av samme institusjon. For forbrukerne er det derfor opprettet egne klagenemnder for å påse at kundenes interesser blir forsvarlig ivaretatt NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Norge er et land styrt av lover og regler, men hvordan blir disse til? Vi har laget en film hvor vi følger loven fra start til slutt. Hvilke instanser må den innom? Hvem kan komme med innspill? Og hvem bestemmer til slutt om forslaget blir en lov eller.. Norges lover er en norsk, ettbinds trykket lovsamling som ble utgitt fra 1926 til 2019. Boka har gjenkjennelig rødfarget innbinding og utgitt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (i kommisjon hos Fagbokforlaget i Bergen; før 2000 utgitt av Det Juridiske Fakultets Lovsamlings Fond) som inneholder alle de norske lover som anses å ha alminnelig praktisk betydning

Lover - Lovdat

 1. Lover. Lover for arbeidsmiljøområdet. Allmenngjøringsloven. Arbeidsmiljøloven - aml. Ferieloven - feriel. Lov om 1 og 17 mai. Tobakksskadeloven - tobskl. Meld fra til Arbeidstilsynet Meld ulykke Tips oss. Kontakt oss Kontakt oss Kontorsteder. Personvern Personvern og informasjonskapsler
 2. Det sentrale regelverket er personopplysningsloven og personvernforordningen, men Datatilsynet forvalter også særlovgivning på justis- og helsesektoren. Lover. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger og personvernforordninge
 3. g eller lignende
 4. Sharia (arabisk الشريعة, ash-sharī'a: veien (til sjø), banen, måten) er tradisjonell islamsk lov. Sharia finnes ikke som et entydig nedskrevet lovverk, men formuleres til enhver tid gjennom ulike skriftlærdes ofte varierende tolkninger av Koranen og hadithene.. Islam trekker ikke grenser mellom spesifikt religiøst og sekulært liv
 5. Hva er et vel? Tilsynelatende et enkelt spørsmål, men det er ingen klar offisiell definisjon på en velforening. Vi ser at det er så mangt som kaller seg et vel uten egentlig å være det, og det er på den annen side mange organisasjoner som heter noe annet, men som virker som en velforening, f.eks. grendelag, bygdelag, lokalmiljøutvalg og veilag
 6. Hva er folkerett? Mens Norges lover bestemmer hva norske innbyggere kan og ikke kan gjøre, bestemmer reglene i folkeretten hva stater kan og ikke kan gjøre. Hovedmålet med folkeretten er altså å regulere forholdet mellom stater

Hva er lover? - notmywar

Hva er normer? Normer er regler og forventninger på hvordan du skal oppføre deg i samfunnet. Det er et sett med forventninger om hva som er rett og galt i en situasjon, sett fra samfunnets perspektiv. Vi kan dele normene våre inn i formelle og uformelle normer. Formelle normer er nedskrevne lover, det kan være norges Fortsett å lese Hva er norme Newtons lover, eller Newtons bevegelseslover, er tre grunnleggende vitenskaplige lover som tar for seg hvordan masse beveger seg. Lovene ble formulert av Isaac Newton helt tilbake i 1687, og er som følger: 1. Alle legemer bevarer sin tilstand av ro eller jevn bevegelse i en rett linje, dersom det ikke blitt tvunget til å endre Fortsett å lese Hva er Newtons lover Brukerretting og brukermedvirkning kan være lovfestet som en individuell rettighet. Det kan også være pålegg til ansvarlige myndigheter om å sørge for at ulike former for brukerrettings- og brukermedvirkningstiltak blir iverksatt. Vi har laget en oversikt over noen enkeltlover og annet regelverk som regulerer dette

hva er det lov til å ha i promille av alkohol i norge Besvart 24.01.2011 Aldersgrense for alkohol i andre land. Hva gjør jeg hvis en person er bevisstløs av store mengder alkohol? Besvart 18.01.2011 Vi er jo bare tretten år og drikkr det er jo egentlig sykt! Besvart 07.10.2010 Hva er aldersgrensen på Cider? Besvart 05.05.201 Termodynamikkens andre lov: Den andre termodynamiske loven er formulert på mange måter, som vil bli behandlet om kort tid, men er i utgangspunktet en lov som - i motsetning til de fleste andre lover i fysikk - for ikke med hvordan du gjør noe, men heller avtaler helt med å plassere en begrensning på hva som kan gjøres En elsykkel er en sykkel der førerens muskelkraft sammen med kraft fra en elektrisk hjelpemotor sørger for at sykkelen beveger seg fremover. Elsykler selges både som komplette sykler eller som sett du monterer på en vanlig sykkel Alkohol er et lovlig rusmiddel i Norge, men loven regulerer bruk med blant annet aldersgrenser og skjenkereguleringer. Formålet med alkoholregulering er i følge Alkoholloven § 1-1 «å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Etter ordlyden er alle tilbakevirkende lover forbudt. Men her må man se på formålet med loven, som er å beskytte borgerne mot vilkårlig utøvelse av statsmyndighet. Gitt det formålet er det ikke brudd på bestemmelsen dersom en ny straffelov knytter en mildere straff til handlingen (se også straffeloven § 3) Allah er det motsatta av GUD(Jesus).Islam er ikke en relgion. Muslimer er ikke en rase.Islam og muslimers verdier er grunnleggende totalt motsatte av våre vestlige. demokratiske verdier. Dette gjør at Ulv møter Lam. Før eller siden taper vi. Viss vi skal kunne overleve som et demokratiske samfunn, kan og må vi aldri inngå kompromisser med islam eller muslimer Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn Folkerett - også kalt internasjonal lov - er de reglene stater har blitt enige om skal gjelde internasjonalt. FN fungerer både som en arena der folkerett blir laget, og som en aktør som passer på at folkeretten følges Lover er ganske generelle, og trenger ofte mye forklaringer på detaljer, unntak etc. Eksempelvis har vi en regnskapslov, men mange forskrifter som forklarer mer om hvordan loven skal fungere hvis du feks er frisør eller oljeselskap. Forskrifter er også en del av rettsystemet, og like alvorlige som loven

Amundsen påpeker imidlertid at det er mange gråsoner som potensielt kan skape både konflikt og situasjoner som reguleres av andre lover enn personopplysningsloven. - Kanskje oppstår det en situasjon hvor noen skal jobbe i hjemmet ditt, en hjemmehjelp eller en håndverker - hva med personvernet deres Rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er beskyttet i flere lover. L ikestillings- og diskrimineringsloven gir gruppen et helhetlig vern mot diskriminering, og er et viktig virkemiddel for å sikre inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i samfunnet Hva er hensikten/det viktigste med fakturering? Grunnen til at en fakturerer er at en har overlevert en vare eller en tjeneste til kjøper. Den må være tilpasse lover og regler. I Word/Excel må du passe på dette selv, mens i et fakturaprogram er det andre som passer på det for deg Lover og regler om leie av bolig Hjem / Rettigheter. Leieboers betalingsplikt. Det er bare Her er en oversikt over hva som ikke er tillatt. Les mer . Verdt å vite om leiekontrakten. Som hovedregel bør man sørge for å ha en skriftlig leieavtale som er underskrevet av utleier og leietaker Likevel er det interessant å vite hva aksjelovene faktisk bestemmer om styrelederen. av Tore Bråthen. PLIKTEN TIL Å HA STYRELEDER. Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alltid ha en styreleder. Dette gjelder uansett selskapets størrelse

Permittering på grunn av korona. Arbeidstilsynet får for tiden mange spørsmål om permittering, lønnsplikt og dagpenger. Vi minner om at reglene knyttet til varslingsperiode, lønnsplikt og dagpenger forvaltes av NAV Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: a) Skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner: Denne bestemmelsen fanger opp situasjoner som oppstår plutselig og der beslutning om inngrep gjennom bruk av tvang må fattes umiddelbart på stedet (for eksempel at en tjenestebruker går rett ut i gaten med fare for å bli påkjørt) Hva er sameiets ansvar? I sameier kan det ofte bli spørsmål om hvilke regler du skal følge og hvem som har ansvar for hva. Eierseksjonsloven gir noen svar, men også sameiets egne vedtekter er det viktig å ha oversikt over Egenvurderingen er derfor din egen realitetsorientering. Du forteller deg selv hva du klarer bra, hva som er krevende og hva som ikke går lenger. Hvis du tenker å søke om en tjeneste, ytelse eller annen form for tiltak, Les om lover, rettigheter og tjenester for ulike områder: Health and social services in Norway,. Regnskapsloven sier hva årsregnskapet skal inneholde, og at årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av hvordan det står til med virksomheten. Den sier også hvem som er regnskapspliktige, og hvilke regler som gjelder for disse, i tillegg til hvilke unntak som er gjeldende

Lover og regler - regjeringen

Undervisningsopplegget «Delbart?» er nå tilrettelagt slik at også andre enn politiet kan holde foredrag. Dette kan være lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, utekontakter og andre voksne som jobber med barn og unge. Den utgaven av undervisningsopplegget som politiet benytter, tar for seg lovverket og hva som er straffbart Holder ikke hva den lover. Vi har testet både Leaf og Leaf e+, men ingen klarer det de lover. I praksis klarte vi 211 kilometer med det lille batteriet og akkurat 340 kilometer, med et gjennomsnittsforbruk på 16,1 kWt pr 100 km, med det nye batteriet. Det var med åtte graders utetemperatur og tørr asfalt FN er da et sted der land møtes for å diskutere, kritisere hverandre, eller forsøke å bli enig om hvilke regler som skal gjelde i internasjonal politikk. FN er da en møteplass for medlemslandene og en viktig arena for internasjonalt samarbeid. Slik er ikke FN noe mer enn hva medlemslandene får til sammen Hva vil kjæresten min oppnå med å lyge til meg? Er det ikke slik at sannheten nesten alltid kommer for en dag uansett? Tror han at jeg godtar hva som helst? Mest av alt blir jeg forbannet når folk lyver! Han lovet at han skulle kutte kontakt med en perifer dame som han er svak for, men klarer han.. Recap: «Farmen kjendis» 2020 Dette lover ikke godt Ansiktsuttrykket til Per Sandberg når han innser hva han har takket ja til, er ubetalelig

En rask innføring i Bibelen

Etikk er læren, eller teorien, om hva som er riktig og galt. Iblant er det vanskelig å vite hva som er rett å gjøre. Hvis du må velge én løsning ut fra flere mulige, kan etikken være til hjelp. Juss handler om lover som Stortinget vedtar. Pasientrettighetsloven er et eksempel Bokføringsloven - Hva er bokføringsloven? Bokføringsloven er en rekke lover og regler som gjelder alle bokføringspliktige enkeltpersonforetak eller mindre bedrifter. Den trådte i kraft i 2005 og innbefatter regler for dokumentasjon av inntekt og utgifter for enhver som driver virksomhet Lover og regler; Det nærmer seg 15. mars, og for alle som driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap betyr det første innbetalingsfrist for forskuddsskatten. Vi benytter anledningen til å forklare forskuddsskatten - hva er det, hvordan fungerer det, og hvem gjelder det Første steg er å definere noen klare og tydelige skiller mellom hva som er saksbehandling og hva som er arkiv. Deretter kan saksbehandlerspesialistene spesialisere seg på saksbehandling og arkivspesialistene spesialisere seg på arkiv. Det er slik Noark-standarden muliggjør, og den nye revisjonen av Noark-standarden fremtvinger Lover og regler Skjerming for innsyn - hva er lov? Getty Images Bilde: Colourbox. Skjerming for innsyn - hva er lov? Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen? Av: Gunn Beate Reinton Rulnes, 15. juni 2010. Skriv. Del

Assistert befruktning blir i Norge regulert av «Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi» (Bioteknologiloven), som ble endret fra 1. juli 2020. Nedenfor følger noen sentrale punkt Nedenfor er det gjengitt en del regler for hva som er lov, og hvilke hensyn som må tas når du er på tur. Til fots eller på ski. Til alle årstider kan du ferdes fritt i utmark, enten det er på stier, i oppkjørte skiløyper eller du går dine egne veier Det er jo akkurat pga energibruken disse reglene finnes. Hvis trådstarter virkelig ønsker å være selvbygger vil jeg anbefale å sette seg inn i TEK10 + plan og bygningsloven. Tilgang til Sintef byggforsk er også veldig greit. Hvis en har satt seg skikkelig inn i dette er det ingen problem å få ansvarsrett for alt selv

Hva er en individuell plan? Individuell plan er et verktøy for å lage et tjenestetilbud som er tilpasset brukerens behov. Planen skal være et verktøy for samarbeid mellom brukeren og de ulike tjenesteyterne, og den skal være en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter Lucid Air holder hva de lover. Lucid Motors har lovet lengste rekkevidde og kjappest lading i klassen, og nå får vi bekreftelsen. Her er et selskap som har gjort et grundig forarbeid, bilen er planlagt helt fra scratch, og all teknologi er utviklet «på huset»

Norske hunderaser

Hva er forskjellen på sosial dumping og menneskehandel ved utnyttelse til arbeid eller tjenester? Arbeidsgiveren kan i tillegg bryte arbeidsmiljøloven og andre lover knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Menneskehandel der personer blir utnyttet til å utføre tjenester, blir ofte kalt tvangstjenester Det er ingen holdbar løsning. Hva er Sharia, hvor kommer den fra, og hvorfor er det så viktig? av Hans Jansen. Islamsk Sharia er et system av lover. Den er en samling av forbud, råd og befalinger om menneskelig oppførsel. Sharia er ikke bare et internt anliggende som angår kun islam og muslimer Uformelle påbud er ikke nedfelt i en stats lover, men dreier seg gjerne om hva vi kan kalle sosialt uakseptabel oppførsel. Det finnes eksempelvis aktiviteter man i henhold til loven ikke trenger å gjøre, men som sosialt likevel vil oppfattes som et påbud. Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 16.4.18. Videre lesning

Lovhenvisninge

Hva er grunnen til sen betaling? Strenge lover og regler innenfor inkasso. Samtlige inkassoselskap er underlagt lov om god inkassoskikk, personvern, etc. Hvis den som mottar kravet er uenig er det ekstra viktig å sende en klage via våre innloggede løsninger på Min side,. Hva skal individuell plan inneholde? Hovedpunktene for hva individuell plan skal inneholde er beskrevet i § 7 i Forskrift om individuell plan : en oversikt over pasientens mål, ressurser og behov for tjenester; en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med plane Hva er lov uten tillatelse? Snø som faller er i utgangspunktet ren. I mange tilfeller vil ikke snødeponier eller snødumping utgjøre et forurensingsproblem. Er snøen ren kan man dumpe den eller legge den i deponier uten at det er i strid med bestemmelsene i forurensningsloven

Lovarbeidet - stortinget

Norges lover - Store norske leksiko

Noen storfe-raser

Finn frem i lover og forskrifter - Lovdat

En ting er å gjennomføre en slik omlegging i ordnete former, i et land der vi stoler på institusjonene, og der informasjonen vi får er preget av en relativ konsensus omkring klimaproblemet og hvordan vi løser det. Men skal dette få skikkelig effekt, må det gjøres på tvers av land, regimer og kulturer, i en verden som har stoppet opp under koronakrisen, der folk er skeptiske til. Statsbudsjettet er oversikten over hva Norge skal bruke penger på, og hvilke inntekter staten regner med å ha i løpet av et år. En av Stortingets tre hovedoppgaver er å bevilge penger over statsbudsjettet. (De to andre er å vedta, endre og oppheve lover og å kontrollere regjeringen og statsadministrasjonen. Hva er straffen for seksuelt krenkende atferd og seksuell handling? Nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Dinutvei.no driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Test av Ford Focus Electric: Holdt omtrent hva den lover Skrevet av: Øyvind Lunde Publisert: 24. oktober 2013 Oppdatert: 10. august 2016 Kategori: Tester Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan være utdater Kategori: Identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover Hva er kjernekraft Fysikk 1 - regneoppgaver Fysikk: energi og effekt i vann Tidevannsenerg

Lover er formelle lover vedtatt av Stortinget. Regler er resultatet av tolkingen av de relevante rettskildefaktorene, blant annet formelle lover. Teori - da regner jeg med at du mener rettsvitenskapen - er en rettskildefaktor man kan, men ikke må tillegge vekt. Må innrømme at jeg ikke helt skjønner hva du mener med det andre spørsmålet.. Alt arbeid utover vanlig vedlikehold er søknadspliktig, og skriftlig dispensasjon må innhentes på forhånd. Kulturminneloven er en særlov som har rang foran plan- og bygningsloven. Men kulturminneloven regulerer ikke alle de forhold plan- og bygningsloven regulerer, derfor er det slik at begge lover kan gjøres gjeldende samtidig Lovtekster er rangert etter trinnhøydeprinsippet med Grunnloven øverst, deretter alminnelige lover og til slutt forskrifter. Rettspraksis er ikke rangert på samme måte, men dommer fra Høyesterett er klart viktigere enn dommer fra lagmannsrett og tingrett. Høyesterettsdommer av stor vekt kaller vi prejudikater Hva er mine viktigste plikter og rettigheter? Tweet. Rettighetene og pliktene til tillitsvalgte kan kort skisseres slik: Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og til å påse at rettigheter og plikter overholdes i forhold til gjeldende lov og avtaleverk Her finner du oversikt over hva du har lov til å kjøre i de ulike førerkortklassene. De internasjonale klassene ABCDE har hovedsakelig samme innhold i dag som da.

Hva skal være innholdet i våre etiske retningslinjer? Det er behovene i den enkelte bedrift og de utfordringer bedriften møter i sin bransje og med sin bedriftskultur som må være utgangspunktet for å formulere konkrete regler. Derfor har NHO valgt å ikke lage etiske retningslinjer for alle medlemsbedrifter Her får du en kort introduksjon til «foreningsretten» med en oversikt over de viktigste rettsreglene som gjelder. Kort og noe upresist kan en si at foreninger er personsammenslutninger uten eiere. Foreningen er medlemsstyrt, ikke eierstyrt og er selveiende. I Norge har vi ingen generell foreningslov, og derfor heller ikke en legaldefinisjon om hva en forening [ Det begrenser rettighetene dine noe, men selgeren må fremdeles ha fortalt deg alt som er viktig, han må holde det han har lovet, og varen skal være som du kan forvente deg. Har du kjøpt noe av en privatperson, må varen være vesentlig dårligere enn du kunne forventet deg for at du skal ha grunn til å klage Vi lover, det er gjort på 1-2-3 her på nettsidene. Logg inn og sjekk at hjemmesentralen står i bromodus. Derfor anbefaler vi bromodus Det viktigste for oss er at du har best mulig internett, og dette er årsaken til vi anbefaler bromodus for alle med ekstern ruter Velkommen til viivilla.no! Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen. På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer

Hva gjør Finanstilsynet for forbrukerne? - Finanstilsynet

Det er viktig å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder på overgriper og den utsatte. FMSO og sentrene graderer ikke overgrep etter alvorlighetsgrad. Overgripere kan være personer av alle kjønn, og personer av alle kjønn kan oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep Vi lot en som ikke interesserer seg for teknologi få prøve Doro 803 Hensikten med en verdivurdering er jo som regel å anslå hva et selskap bør selges (eller kjøpes) for. Det som er vanskelig å prise inn i et slikt regnestykke, men som likevel er viktig å huske, er at eiendeler har ulik verdi for ulike aktører. Da er vi over på synergieffekter og strategiske verdier, som avhenger av kjøperens situasjon

NDL

Slik blir lover til - regjeringen

Her er en forklaring på hva de vanligste formene for IPR inneholder: Patent. Ved å patentbeskytte får du enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt i opp til 20 år. Les mer Designregistrering. Ved å designregistrere en løsning får du rettigheter til en konkret design i opptil 25 år Likevel er det altså vanlig å peke på at skift og turnus dekker ulike behov. Hva særpreger skiftarbeid? Det typiske vil være at skift-ordninger brukes av bedrifter som har samme bemanningsbehov gjennom hele døgnet. I næringer med helkontinuerlig drift er det for eksempel vanlig at arbeidstakerne er omfattet av samme type skiftordning Hva er forskjellen på en lov og tariffavtale? Loven (arbeidsmiljøloven, Regler for norsk arbeidsliv finnes i blant annet arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, folketrygdloven og mange andre lover. Dette er minstebestemmelser som med noen unntak gjelder alle ansatte arbeidstakere i Norge Kartong ligger i tykkelse og stivhet mellom papir og papp. Den skiller seg fra papir ved at den hovedsakelig er bygget opp av flere sjikt. Overgangen begrepsmessig innenfor papir/kartong/papp er ikke eksakt, men det er viktig å merke seg at kartongen er stivere enn papir ved samme gramvekt, og at kartong har mer høyverdig fiber-sammensetning enn papp ved høyere gramvekt

Norges lover - Wikipedi

Hva er et skattekort? Alle som arbeider i Norge må ha et skattekort. Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke før lønnen blir utbetalt til deg. Beløpet som arbeidsgiveren din trekker, kalles skattetrekk eller forskuddstrekk Normer er regler og forventninger for hvordan man bør oppføre seg. Det er et sett med forventninger om hva som er rett og galt i en situasjon, sett fra samfunnets perspektiv. Formelle normer er regler som er skrevet ned. Norges lover er et eksempel på formelle normer Hva er kultur? Det finnes mange Kultur er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer. Kultur innebærer handlemåter, vaner, tradisjoner, normer og regler Men jeg er usikker på hvilke lover og regler som gjelder i Norge for det å gå inn på andres eiendom (for det er jo som regel alltid noen som eier et bygg selv om det er nedlagt, tomt og ubrukt) og titte seg rundt. Hvem jeg er og hva jeg jobber med er vel underordnet, mener jeg Hva er narkotika? Hva betegnelsen narkotika skal omfatte har endret seg over tid og kan være ulik i ulike land og miljøer (Westin et al. 2011). I Norge i dag brukes det som regel om alle ulovlige og reseptbelagte rusgivende substanser. En alternativ betegnelse er dermed illegale rusmidler

Lover - Arbeidstilsyne

NIFs regelverk. NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 - les her.. For mer informasjon om lovendringene, se saksdokumentene til Idrettstinget her, samt protokoll fra Idrettstinget her.. Kommentarutgave til NIFs lov med lovendringene vedtatt på Idrettstinget 2019 her. Forskrifter, reglementer og bestemmelser til NIFs lo Hva sier Koranen om ulike former for sex? Spørsmål. Assalamu aleikum: Hva sier islam om oralsex? siden væskene som kommer ut av mannens og kvinnens kjønnsorgan før samleie er haram, vil da oralsex være haram også? håper på svar, sikkert mange som lurer på dette men ikke tør spørre Hva er Indiana motoriserte Scooter lover? Scootere, noen ganger referert til som scootere, er en billig og effektiv transportmiddel. Som alle stater har Indiana lover som regulerer bruk av motoriserte kjøretøy på sin offentlige veier. Lovene som regulerer scootere og motorsykler kan endres Her er fem ting som gjør det lettere å forstå hva du skal følge med på - og hva som skjer. Høie varsler nye coronatiltak denne uken Regjeringen vil ikke vente på effekten av tiltakene som ble satt inn forrige uke Hva er reglene for utsendelse av purring? Hvis kunden din ikke betaler fakturaen du har sendt innen betalingsfristen, Her er det en del lover og regler å kjenne til, så i stedet for å sette deg inn i dette selv, anbefaler vi at du tar kontakt med et inkassobyrå

Lover og regler Datatilsyne

Lys er en forutsetning for livet på Jorden. Men det gikk mange år før mennesket kunne forstå hva lyset egentlig er - for lys er nemlig to ting på én gang Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer som kan søke er foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken Taushetsplikt, plikt til å hemmeligholde opplysninger om andre. Vanligvis er tre parter involvert i spørsmål om taushetsplikt; den som har opplysningene, den som opplysningene omhandler, og den som ønsker eller er tiltenkt å få opplysningene. Taushetsplikten retter seg bare mot den som har opplysningene (den potensielle avgiveren av opplysninger): plikten innebærer ikke noe forbud mot.

Hva sier loven om seksuelle overgrep? - Ung

Kosher - hva betyr det? Må en rabbiner velsigne maten? Nei, kosher er faktisk hebraisk for ordet passende, og beskriver den maten som er passende for en jøde å spise. Regler, regler Reglene for hva som er ansett som passende å spise kommer fra Toraen, hvor mat og drikke har en sentral plass, som det også har i dagens jødedom, I denne artikkelen vil du få vite hvordan Tora. Mye statistikk publiseres som indekser. De hjelper oss å tyde utvikling i tall over tid, samt sammenligne fenomener som måles på svært ulike måter. I denne artikkelen får du vite hva en indeks er, hva den måler, og hvordan den kan brukes Hva er et nedbørfelt? Et nedbørfelt (også kalt nedbørsfelt, avløpsfelt, tilsigsfelt, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt vil altså ende opp i denne vannkilden Start studying Kapittel 3: Hva er et samfunn?. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Torsdag 11. juni ble forslaget til ny lov om etterretningstjenesten (e-lov) vedtatt i Stortinget. Sjelden har et overvåkningstiltak vært gjenstand for så mye debatt og kritikk. Det er selvsagt en tid for alle, også for oss i Datatilsynet, å sette punktum. Men vi må vente litt. Borgerrettsorganisasjoner, blant annet i Sverige, har gått til sak [

Sharia - Wikipedi

Hva er lover for Parent når barnet er fornærmende misbruk av en forelder av et barn ofte går urapportert skyldes flere faktorer . Kanskje en forelder blir trakassert av et barn er for flau til å bringe overgrep frem i lyset Tonje (23) byttet ut fotball og jakt med Norges lover: - Jeg visste ikke hva jeg ga meg ut på Da Tonje Dalby Smedbøle fra Brandbu pakket kofferten som 19-åring og satte kursen mot Oslo, visste hun lite om hva hun gikk til Universitetsforlagets Hva er-serie lover eksakte definisjoner av det som ikke lar seg definere eksakt. Hva er: Serien inneholder 43 bøker, blant annet disse. Espen Søbye. Kritiker og forfatter . Bestill Morgenbladet nå - få 50% rabatt! Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning Hva er skattemeldingen? Jobber du i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, får du i mars en forhåndsutfylt skattemelding fra Skatteetaten. Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld for ett kalenderår Hva er markedsføring? Folk flest forbinder markedsføring med salg og reklame, men selv om dette er viktige markedsføringaktiviteter representerer salg og reklame ikke markedsføring mer enn spiker og treverk i et hus. Markedsføring er noe langt mer enn bare reklame og salg

Dyr på sirkusNoen fjørfe-raserFlexit tilbakekaller baderomsvifte - VVSForumSlik virker huset ditt - Bygg og Bevar8 inspirerende tips til hva du kan lage av drivved

19. Artikkelen som er lenket under tar for seg problemet med homofobi i det amerikanske samfunnet, og i hvilken grad en film som Love, Simon kan forventes å endre dette. Hva er artikkelens konklusjon om hvordan det amerikanske samfunnet stiller seg til homofili i dag Hva skjer her? En ny videosnutt av People in love would do that, just to ge touching. There is 0 love here — Bev Det skal nevnes at det imidlertid ikke er første gang Melania. - Hva er så unikt med palestinerne? Hvorfor har vi fortsatt palestinske flyktninger? Og ikke bare har vi palestinske flyktninger, men antallet bare øker og øker. Fra 700.000 palestinske flyktninger i 1948, så har vi 5,5 millioner registrerte flyktninger i dag, sa den israelske forfatteren. Klikk denne lenken for å se foredraget til Adi. EUs nye rammeverk for finansiering av bærekraftige aktiviteter med tilhørende forordninger og lover er EUs viktigste grep for å få fart på det grønne skiftet. til det nye EU-rammeverket. Først ut er taksonomi-forordningen, som skal gi et felles begrepsapparat for hva som er bærekraftig, og hva som ikke er det Det er viktig at du stoler på følelsene dine og tar dem på alvor. Ingen har rett til å overgripe seg seksuelt eller være voldelig mot deg. Du bestemmer selv hva du vil og ikke vil. Også barn kan være offer for seksualisert vold

 • Kakebilde ninjago.
 • Jazz dance tübingen.
 • Antall soldater i usa.
 • Sinn und sinnlichkeit ganzer film deutsch.
 • Nydalen byggeprosjekt.
 • Fettsyrer.
 • Hotell koster.
 • The rolling stones, london stadium, 22. mai.
 • Minerva bil.
 • Schlauchpflanze.
 • Golf swing slow motion.
 • Eksempler på somatisk sykdom.
 • Fri film casting.
 • Ta permanent.
 • Wwe raw 2018 03 12.
 • Bytte vannlås i sluk.
 • Heidelberg hauptbahnhof fahrradversteigerung.
 • Kungliga biblioteket logga in.
 • Johannisstraße 130 nürnberg.
 • Arekapalme brune blader.
 • Tørr hud i underlivet.
 • Studieinfo ifi.
 • Guggenheim bilbao inside.
 • Seal team episode 6.
 • Urtehage terrasse.
 • Busunternehmen thüringen.
 • Top of the lake china girl anmeldelse.
 • Ce inseamna cdti.
 • Matförgiftning kyckling.
 • Flyg fort lauderdale bahamas.
 • Sulten hele tiden trening.
 • Axl rose jan eggum.
 • Mercedes eq pris i norge.
 • Will snapchat get the old update back.
 • Heitmann motorsport.
 • Rhea perlman.
 • Microsoft powerpoint templates.
 • Shin splints symptome.
 • Fingernägel richtig feilen video.
 • Permanent krøller før og etter.
 • Jack o lantern history.