Home

Bruksendring av fjøs

I medhold av plan- og bygningsloven, gir planutvalget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og omsøkte dispensasjoner fra TEK 10, og godkjenner omsøkte bruksendring fra fjøs/låve til forsamlingslokale på gnr. 132 bnr. 2. Det gis samtidig tillatelse til utvida bruk av avkjøring fra Fv 341. Det gjøres oppmerksom på følgende På grunn av endret drift på gården, har jeg ikke lenger bruk for hele låven som driftsbygning. Jeg ønsker derfor å innrede mesteparten av den til festlokale. Hvilke regler gjelder for dette? Svar: Hovedregelen er at en endring fra låve til festlokale, både krever søknad om dispensasjon fra arealplanen, og dessuten søknad om bruksendring Generelt er det byggeforbud i slike områder, men bruksendringer omfattes ikke alltid ikke av byggeforbudet. Dispensasjon. Kommunal- og arbeidsdepartementet slo i et rundskriv i 1995 fast at kommunenes skjønn avgjør søknader om bruksendring

At lovlig bruksutnyttelse i X fremgår av arealdelen til kommuneplan, og ikke av reguleringsplan, kan jeg ikke se har avgjørende betydning, idet også en kommuneplan er bindende for arealutnyttelsen, jf. plbl. §20-6 og §87 annet ledd bokstav e som inkluderer «bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift» Et eksempel på en bruksendring som kan behandles på denne måten er dersom en gårdeier ønsker å etablere en forretning i 1. etasje i en bygård som ellers er regulert til kontorer. Hvorvidt kommunen vil gi dispensasjon i et slikt tilfelle, vil avhenge av en konkret vurdering

Bruksendring fra låve til festlokale - Norges Bondela

Slik søker du om bruksendring - Dinsid

 1. Vi viser til henvendelse av 18. november 2014 med spørsmål knyttet til bruksendring. Slik vi forstår henvendelsen dreier det som en bygning, som opprinnelig var godkjent som bolig, og som deretter ble søkt bruksendret til næringsbygg etter plan- og bygningsloven av 1985
 2. Saken gjelder dispensasjon fra plan for bruksendring av sjøbod på Flekkerøy i Kristiansand kommune. Kommunens dispensasjon for den ene sjøboden ble omgjort og avslått av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, og vedtaket ble bragt inn for ombudsmannen. Spørsmålet var blant annet om hensynene bak plankravet og arealformålet i gjeldende arealplan ble vesentlig tilsidesatt, jf. plan- og.
 3. dre krav til å bruksendre deler av boligen når den er fra før 01.07.2011. Se disse veiledninger hos Direktoratet for byggkvalitet: Nye byggeregler for bruksendring i eldre boliger - spørsmål og svar
 4. dette var tilfelle ville jeg søkt om bruksendring på forhånd. Å dele lokalet som et kulturelt og forretningsmessig tiltak var tanker som kom i ettertid. () Bygningen står «ferdig» i dag som et resultat av egen arbeidsinnsats og egne midler. Bygningen er tidligere låve og fjøs. Gardsdrifta ble avsluttet i 2000
 5. For at du skal spare mest mulig tid, krefter og penger kan du sende en uforpliktende melding direkte til oss i bruksendring.no. En formell forhåndskonferanse med kommunen er tidskrevende med påmelding, ventetid, personlig oppmøte på kommunehuset og ofte med tilleggsgebyr på noen tusen kroner (per 2018 tar f.eks. Bergen kommune betalt kr 4.500,- for et slikt møte)

Bruksendring av driftsbygning. I noen tilfeller kan det være ønskelig å bruke en driftsbygning til et annen formål, eksempelvis lager, selskapslokale med mer. En annen bruk enn ordinær landbruksdrift vil gjerne komme i strid med formålet, og vil derfor kreve dispensasjon Evt. søknad om bruksendring av fjøs/uthus til boformål skal vedlegges prosjektering fra godkjent firma der forhold beskrevet i Teknisk forskrift (TEK10) vedrørende krav til byggverket - herunder funksjonskrav, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann samt tilrettelegging for rømning og redning, er ivaretatt Slik utleie av en hybel i egen bolig er i utgangspunktet ikke noe som vedgår bygningsmyndighetene, og det er ingen søknadsplikt inne i bildet for denne typen utleie. Bruksendring Men dersom du vil gjøre om kjelleren, loftet eller andre deler av boligen som hittil ikke har vært godkjent for varig opphold, og lage oppholdsrom der, må du søke kommunen Grensene for bruksendring er ikke definert i plan- og bygningsloven, og slike saker er helt avhengig av det konkrete tilfellet, forklarer Nilsen. Å gå fra klesbutikk og sko­butikk ol. til å selge plasskrevende varer som brunvarer, hvitevarer, biler, krever derimot en bruksendring og i mange tilfeller egen regulering

80. Bruksendring til fritidsbolig - Sivilombudsmanne

Enklere bruksendring av bygg og tomme lokaler. Pressemelding | Dato: 21.04.2017 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. - Vi fortsetter arbeidet med å gjøre det enklere og raskere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Retningslinjer for behandling av søknad om bruksendring fra fritiddsbolig til bolig i Engerdal kommune.pdf Sist oppdatert: 23.09.2016 11:58:52 Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal organisasjonsnummer 964948976 - bankkontonummer 1890.07.38141 Ansvarlig redaktør ,nettredaktør Gerd Øverstad Galte Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, eller motsatt behandles etter pbl. § 86 a og kan etter SAK § 9 c gjennomføres ved melding. F.eks. vil endring av kjellerrom fra kjellerbod til kjellerstue være meldepliktig Søknad om bruksendring av deler av fjøs - 5038/24/6 Haugsvegen 8 - Tore Bjørkli Løpenr: 13805/2020 Dokumentrekkefølge i sak: 2 Dokument tittel: Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt.

Bruksendring av næringslokaler - Estate Nyhete

Bruksendring innebærer å endre bruken av et rom, del av et byggverk eller hele byggverket. I denne veilederen ser vi nærmere på bruksendring av rom i bolig. Rom i bolig kategoriseres enten som hoveddel eller tilleggsdel. Hoveddel. Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom disse. Søknad om bruksendring av deler av fjøs - 5038/24/6 Haugsvegen 8 - Tore Bjørkli Løpenr: 13004/2020 Dokumentrekkefølge i sak: 1 Dokument tittel: Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den bruken som allerede er tillatt. Det skal tas hensyn til reguleringsplanen for eiendommen, og det skal tas hensyn til omgivelser, som trafikk, åpningstider osv Etter å ha holdt befaring, ga kommunen dispensasjon til riving og gjenoppføring av et naust. Naboene klaget og anførte blant annet at de ikke hadde blitt behørig innkalt til en befaring. Fylkesmannen mente at det ikke var grunn til å tro at feilen hadde virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Ombudsmannen tok utgangspunkt i forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Presteid Gård søker kommunen om godkjenning av bruksendring for serverings- og formidlingslokalet i første etasje av fjøset på gården. Gården er som en av ti i fylket valgt ut som ny nærings- og kulturarena i prosjektet Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner. Eierne ønsker å komme i gang med fremdriften av det tre-årige prosjektet og høste erfaringer for det. Klage på midlertidig brukstillatelse - Gbnr 3/7 - bruksendring av fjøs til stall og brakke som varmestue / garderobe Sakstittel: Bruksendring - midlertidig brukstillatelse - bruksendring av fjøs til stall - brakke som varmestue / garderobe - Gbnr 3/7 - Stavanger kommune - Fylkesmannen i Rogaland DokType I Sak/dok nr: 2020/1817-1 8794/2020. rune heggen, follebu- bruksendring av fjØs/lÅve til forsamlingslokale og gardsbryggeri/pub pÅ heggen eiendommen g/bnr 132/2. sak 86/12 konsesjon pÅ blikset g/bnr 174/10 i gausdal kommune og g/bnr 169/5 i Øyer kommune sak 87/12 klage pÅ pÅlegg om tilknytning til offentlig vann- og avlØpsledning for eiendommene g/bnr. 227/1, gryte o

Nye byggeregler for bruksendring i eldre boliger

Bygging av fjøs/driftsbygning. Registrert Dato: Onsdag 01. Juni 2016. Tilbygg til eksisterende garasje, bruksendring til fjøs/driftsbygning, Rørleggerarbeid, elektrikerarbeid Mette Illøkken Hjelmeland - Svar på søknad om restaurering av høyløe og gjenreising av fjøs på Haugasetra i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune. - Lukking av løa / bruksendring kan ikke skje uten egen behandling etter NML § 48

§ 2-1. Bruksendring - Direktoratet for byggkvalite

Plan- og bygningsloven - Slik søker du om bruksendring

 1. Loven trådte i kraft 1 jan 2018, med unntak for § 9, som trådte i kraft 1 juli 2018. Jf. tidligere lover 4 mars 1983 nr. 7 og 23 mai 1997 nr. 31
 2. Søk og bestill eiendomsinformasjon - eiendomsregisteret, meglerpakker, digitale kart, plandata, nabolister med mer. Alt samlet ett sted
 3. Konsekvensen av bruk i strid med boligformålet, er først og fremst at sameiet kan kreve at den lovstridige bruken opphører. Dersom bruken ikke opphører etter varsel fra sameiet, er ytterste konsekvens at sameiet kan kreve seksjonen tvangssolgt, så fremt den lovstridige bruken representerer et vesentlig mislighold fra sameierens side

Ansvarlig søker Arkitekt,Bygningskontroll,Entreprenør,Prosjektleder Det skal søkes om bruksendring av et fjøs, hvor jeg trenger en ansvarlig søker med den rette kunnskapen til å sende denne søknaden. Arkitekt, byggmester eller annet foretak med nødvendig fagkompetanse. Fjøset skal bli et hundepensjonat Bygdeveien 58: Søknad om bruksendring fra fjøs til fritidsbolig og tiltak i ett trinn som selvutbygger - bnr 64 gnr 22 Sakstittel: Tiltak - bruksendring av fjøs til fritidsbolig Bygdeveien 58 gnr 64 bnr 22 Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2020/108-2 412/2020 Løpenr.: 04.02.2020 Journaldato: 21.01.2020 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: TEKN/M Videre bruk av fjøs/uthus til boformål må opphøre umiddelbart. Evt. søknad om bruksendring av fjøs/uthus til boformål skal vedlegges prosjektering fra godkjent firma der forhold beskrevet i Teknisk forskrift (TEK10) vedrørende krav ti

Byggesaksblanketter - Direktoratet for byggkvalite

 1. Nybygg, tilbygg, påbygg og bruksendring Generelt Verneforskrifter og forvaltningsplaner for det enkelte verneområde i Forollhogna gir detaljer i forhold til hva det kan søkes om og vilkår knyttet til tiltakene. I hovedtrekk kan vi likevel si at det er liten mulighet for oppføring av nye bygninger i selve nasjonalparken
 2. dispensasjon for bruksendring av fritidsbolig til bolig i Balsfjord kommune. Saksopplysninger Fritidsbolig ligger på området som i kommuneplanen er satt av til LNFR. Fritidsboligen ble i 2016 ombygget fra fjøs til fritidsbolig. Bygget tilfredsstiller dagens krav til bolig. Avkjørsel er etablert, og det e
 3. anlegg av ledninger med videre over, under eller langs riksvei; Er dette tilfelle må du søke om ny avkjørsel og/eller søke dispensasjon fra byggegrenser. Direktoratet for byggkvalitet (DBIK) har laget en veileder som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs vei
 4. bestefar nytt grisehus som blir brukt som fjøs til ammekyr nå

Bygging på LNF område - ByggeBoli

 1. - Fasadeendring for bruksendring av fjøs forutsetter at bygget fortsatt gis status/defineres som utleieenhet/bygg i landbruket (ikke fritidsbygg/hytte) der bygget kan brukes til overnatting/utleie som en del av gardens totale ressursgrunnlag og for satsing på landbruk kombinert med turisme. Begrunnelse
 2. Av prost Øystein Magelssen. Da «Ordet ble mennesket og tok bolig i blant oss» skjedde det uten godkjent bruksendring. Ingen saksbehandling måtte til. Ikke et nabovarsel ble sendt, utover englenes sang over Betlehemsmarkene. Det gjalt bare å finne en ledig plass under tak hvor forholdene var såpass at det kunne gjennomføres en fødsel
 3. Bjørnar Håpnes - Søknad om bruksendring av eiendom og ombygging av. driftsbygning til leiligheter - 1721/25/5 - jordlovsbehandling. Landbrukssjefens vedtak: Med hjemmel i Jordlovens § 9, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003. og Innherred samkommune sitt delegasjonsreglement gis med dette Bjørnar Håpnes avsla
 4. Vedrørende søknad om bruksendring/tiltak. 1943/22/2. Dorras Sakstittel: Søknad om tillatelse til tiltak. Bruksendring av fjøs til fritidsbolig. 1943/22/2 Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2012/3432-2 29768/2012 Løpenr.: 14.08.2012 Journaldato: 13.08.2012 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: KVTEN/JANK (enhet/initialer): L4

Dette kan du bygge uten å søke - Direktoratet for byggkvalite

Ved rivning av et næringsbygg vil byggets restsaldo overføres til selskapets gevinst- og taonto og fradragsføres med inntil 20 % av restsaldo hvert år. Restsaldoen vil altså ikke inngå i inngangsverdien på boligene.Det samme vil være tilfellet for restsaldo for tekniske installasjoner, men i motsetning til bygget skal denne restsaldoen fortsatt avskrives med 10 % av restsaldo hvert år Større endringer av eksisterende byggverk omfatter eksempelvis påbygg, tilbygg, bruksendring, fasadeendring, opprettelse av ny boenhet, hyblifisering og hovedombygging. Begrepet totalrehabilitering benyttes også, Carl Erik Krefting vil bygge om låve og fjøs til boliger. Vil på børs med flyplassby (+) Giganten som aldri blir mett Etter bruksendring er bygningen tenkt utvidet litt mot vest og vil oppfylle tilpasningskriteriene for byggeskikk i kommuneplanens kulturlandskapsområde. Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov

Av pbl. § 31-2 følger imidlertid at det på eksisterende byggverk, som står og brukes i strid med etterfølgende plan, ikke kan foretas hovedombygging, påbygging, bruksendring mv. med mindre den nye planen følges. Ny plan skal ikke hindre vedlikehold, fasadeendringer, endring og reparasjon av eksisterende byggverk Dok.beskr: DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE - BRUKSENDRING AV FJØS TIL LEILIGHETSBY EIENDOMMEN GNR/BNR 144/2 Lnr: 7947/15 Regdato:10.07.2015 Saksnr: 06/1658-27 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/SIE Journalenhet:RÅD Navn: ROJO Arkitekter AS Dok.beskr: BER OM UTSATT FRIST FOR TILBAKEMELDING - BYGGESAK BETANIA Bilsalg (salg av biler fra boligeiendom) X Næring, brukthandelbevilling Bod, se bygning Boblebad. Se basseng. Bolig, se bygning Bolig med døgntilsyn 1 pers X Departementsuttalelse (gjelder bruksendring) KRD Jnr. 89/4624 B Bolig med tilsyn flere personer se institusjon X - gjelder brønnhull/boring X Gjelder boring av hull -ikk

§ 20-1 - Svar på spørsmål om bruksendring

Bruksendring fra fjøs til fritidsbolig godkjennes som omsøkt på G/B 21/7 - Bjørn Olav Jelstad: Bjørn Olav Jelstad 696/2019 21.01.2019 Inngående brev Orientering om bruksendring av fjøs: Bjørn Olav Jelstad og Anna Jelstad 695/2019 21.01.2019 Inngående brev Søknad om bruksendring av G/B 21/ Eier av reiselivsbedriften Hege Enge Dekkerhus lure i brevs form på om de involverte sjefa og etata i kommunen kunne være interessert i å komme på kaffikos i fjøsen. Ho søke nemlig om bruksendring på bygget, og ønske å ta fjøsen i bruk til selskapslokale. - Et samlingssted for nordlysturisme, bursdager, kafe m/enkel servering Byantikvaren har tidligere uttalt seg til bruksendring av 2. etasje og loft som medfører fasadeendringer på murgården i Hegdehaugsveien 26 (PBE saksnr. 201615872) Berørte kulturminner med våningshus, fjøs/stall fra andre halvdel av 1800-tallet Fjøs/låve Bygget har et grunnareal på 190 kvm. Selve fjøskassen - som er tømret, er meget kvm. Den inneholder mekanisk verksted, snekkerverksted og redskapslager. Bygget ble reist i forbindelse med planer om bruksendring av fjøsbygningen - noe som ville ha resultert i knapphet på lagringsmulighet på Songli. Til historisk oversikt gammelt fjøs, nordøst av eksisterende bebyggelse. Planlagt bygg er i 1,5 etasje med saltak og ark. Røster mot vest, sør og Øst. Lengde t2,9 m, bredde L0,5. Fasade vendt mot sør. Byggets sørvestre hjørne vil ligge 26,5 m fra nærmeste punkt p Jeg ønsker bruksendring av bolig p.

Dispensasjon fra plan for bruksendring til kombinert bruk

Bruksendring av loft frå tørkeloft til soverom/loftsstove. Vi vil sette inn 2 stk vedlikeholdsfrie topphengsla velux vindu str 140x80. Avstanden mellom bjelkane i taket er 75 cm og bjelkane er 12,5 cm. Det totale golvarealet slik det er no er 36,8 m2. Loftet no er valmtak bygget opp med sperrer. Takhøgde ca 3,60m. Taket er tekket med. Midt i sentrum av Bergstaden ligger den unike Hartzgården fra 1700-tallet. Etter omfattende restaureringsarbeider legges de fredede bygningene nå ut for salg, med bolighus, drengstuggu, fjøs og stall. Prislappen er på 4,3 millioner kroner Aktuelt (gammel startside) Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Nybygging i seterlandskap - Sør-Trøndelag fylkeskommun

Bruksendring fra fjøs til fritidsbolig godkjennes som omsøkt på G/B 21/7 - Bjørn Olav Jelstad Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som saksnummer 10/19. Vedtak Med hjemmel i plan og bygningsloven og kommuneplanens arealdel gis de Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg og fasadeendring bolighus og fjøs - 5037/329/17 Oterstein 55 - Marit Elin Wandsvik. RS 113/20. Godkjent - Søknad om bruksendring av uinnredd 2. etasje til beboelsesrom - 5037/204/8 Mossingvegen 200 - Knut Christianse Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og bruksendring av bolig - 5038/278/39 Hellemslia 10 - Stine Lynmo og Martin D Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fjøs og redskapslager - 5038/46/2 Vester Volhaugvegen 203 - Sigmund Hestegrei ; Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/19/882 Tindvegen. Kopi - Stadfestelse av kommunens vedtak i sak som gjelder avslag på konsesjon - 5038/120/9 og 5038/269/2; Avslag på søknad om fradeling av skogteig - 5038/131/3 - Nina Overrein Sellæg; Godkjent søknad om oppføring av enebolig - 5038/18/1434 Gamle Storgate 21 - Din Bolig Eiendomsutvikling AS; Godkjent - Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/35/7 Buvollen 75 - Elin H Sikkeland og.

Angående bruksendring av fjøs på eiendommen 29/33 i Andøy Saksansv. TEKN-TTJ-THAN U Arkivsak/doknr. 20/236-2 Sakstittel Dok.dato 17.03.2020 Søknad om bruksendring Mottaker Bjarne Smevik Dokumenttittel Arkivkode 1-FA-L30; 2-FA-L40 Angående søknad om bruksendring av bolig på eiendommen 10/63 i Andøy. Dispensasjons søknad bruksendring 13/5 - LNFR Omsøkte bygg ligger innenfor LNFR området, og krever følgelig søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om bruksendring. Bygget ble i 2016 ominnredet fra fjøs til fritidshus. I tillegg ble det revet en del av bygget, samt ført opp et tilbygg GBNR 12/11 - FJELLSTADVEGEN 83 - SØKNAD OM DISPENSASJON - BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG Vedlegg: Søknad om dispensasjon, av 05.11.2014 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, i brev av 03.06.20156 Høringsuttalelse fra Oppland Fylkeskommune i e-post av 12.06.2015 Brev av 03.08.2015 stilet til John Berge

Dispensasjonsbehandling-bruksendring fra driftsbygning til

Behandling av søknad i ett trinn for bruksendring av Schivevollen til læringsarena for naturfag og fysisk fostring/friluftsliv, mottatt av byggesakskontoret 31.05.06. Bakgrunn Eiendommen ble fraflyttet i 1953 og har i lang tid vært benyttet av Sør-Trøndelag Speiderkrets. Likevel har det vært behov for store utbedringer av bygningene Bondelaget: Bruksendring fra låve til festlokale: Gården består av 7 bygninger: Våningshus, fjøs/låve, utedo/lager, garasje, drengestue, hønsehus, stabbur. Driftsbygningene var i bruk frem til 1965. Mer om gården HER. Jorden er solgt videre til naboen og tomten er i dag på 9.351 m2 Nei til fjøs og lager De nye eierne av det gamle fabrikkområdet på Øyesvoll har søkt kommunen om bruksendring til lager og midlertidig oppstalling av storfe. Rådmannen ber politikerne si nei til planene GBNR 12/11 - BRUKSENDRING - FJELLSTADVEGEN 83 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON I PLANUTVALGET Vedlegg: Søknad om dispensasjon, av 05.11.2014 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, i brev av 03.06.20156 Høringsuttalelse fra Oppland Fylkeskommune i e-post av 12.06.2015.

Hjelper folk flest med bruksendring av bolig, utleiedel

3.3 Fjøs og driftsbygning for landbruk - Bruksendring - Montasje av utstyr som kan gi store spenningsvariasjoner og startstrømmer (dette må merkes av som eget punkt i forhåndsmeldingen) Ved ny installasjon skal g.nr/ b.nr oppgis og kart skal alltid legges ved Søknad om bruksendring. 1943/22/2. Dorras Sakstittel: Søknad om tillatelse til tiltak. Bruksendring av fjøs til fritidsbolig. 1943/22/2 Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2012/3432-3 30746/2012 Løpenr.: 17.11.2014 Journaldato: 21.08.2012 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: KVTEN/JAN Det er mulig å utvide den leiekontrakten, men vi ønsker å se muligheter utover dette. Det er en stor låve á 455 kvm der med flere høybinger, i tilleg til at det har vært fjøs til ca 12 kyr og tre grisebinger. Binger og fjøs må oppgraders/pusses opp også. På sikt tenker vi å ha hest og evt. høns Nettstedet for deg som er opptatt av husbygging, oppussing og generell problemløsning i forbindelse med dette! Leilighet/handlerbolig i fjøs. Royugs75. Fersking . 2 0. Hei. Vi er et Vet man skal søke om bruksendring,. samme gjelder der nasjonalparkstyret har gitt tillatelse til bruksendring av bygg fra eks fjøs til bo-formål knyttet til landbruket. Når enkeltbygninger fradeles oppstår det gjerne nye behov som inngjerding av tomt, behov for ekstra uthus som vedskål, do, endret adkomst, ønske om terrengbearbeiding på tomt etc

(8) For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i forskriften med unntak av § 12-2, § 12-5 annet ledd, § 12-9, § 12-10 første ledd annet punktum bokstav a og b, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-13 og § 14-2 til § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot hoveddel i boenheten for plasseringen av et byggverk, vil det være nødvendig å foreta to selvstendige vurderinger etter både plan- og bygningsloven §§ 29-2 og 29-4. Hvis begge bestemmelsene benyttes, må dette fremgå klart av vedtaket. 5 Se kapittel 6.2 i T-1490 om utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven hvor det bl Skredfare og sikring 311.200 Forebygging av flom- og skredskader. Lovgivning og ansvar 316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder Byggdetaljer 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning 513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder Hei,vi har funnet drømmetomten på 3 mål som er regulert innenfor LNF, på denne tomten står det ett gammelt fjøs og hus som må totalrenoveres. Vi ønsker å kjøpe tomten dersom vi får disp for innkjørse Ingen av instansene har merknader eller innvendinger mot søknaden eller bruksendring av driftsbygget. Veg, vatn og avløp: Landbrukseiendommen gnr. 25, bnr. 5 er liten og et relativt stort driftsbygg/fjøs er neppe hensiktsmessig for eiendommens bruk lengre. Det vil si a

Avvisning av klage på vedtak om foryngelseshogst - gnr 49 bnr 1 - Nittedal Sakstittel: SMA - melding om foryngelseshogst i Marka - gnr 41 bnr 1 - Nittedal Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2018/5011-4 62157/2018 Uttalelse til søknad om bruksendring av fjøs - gnr 57 bnr 1 - Nitteda Elektriker Montering av seriemåler i førbindelse av 1 kurs ut til fjøs. Da strømforbruk i fjøs skal kunne leses av for seg selv... Mo I Rana , Fredag 29. Juni 2018. Fjøs, gjødselkjeller og bygg Entreprenør,Snekker Få pris på gjødselkjeller og bygg... Leknes , Søndag 12

Driftsbygninger i landbruket - Trondheim kommun

Tiltaket av en slik vanskelighetsgrad at det ikke stilles krav om ansvarsretter. VEDTAK Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL), jfr kommunestyrets vedtak i sak 122/15 og etter fullmakt fra rådmannen, gjøres følgende vedtak: 1. Det gis tillatelse etter PBL § 21-4 for tiltak jf § 20-4 til Bruksendring fra fjøs til hobbyrom 3.5 Fjøs og driftsbygning for landbruk - Bruksendring - Montasje av utstyr som kan gi store spenningsvariasjoner og startstrømmer (dette må merkes av som eget punkt i forhåndsmeldingen) Ved ny installasjon skal g.nr/ b.nr oppgis og kart skal alltid legges ved bruksendring av fjøs til lager Vis i kart X: 7018085,9 Y: 542605,32 UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84 19.10.2018: 18 / 6048 : KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5: Grensejustering. Vis i kart X: 7008125,93. Draugnes: søknad om, ombygging av fjøs til fritidsbolig, bruksendring og ansvarsretter - gnr 57 bnr 20 Sakstittel: Tiltak gnr 57 bnr 20 - Draugnes - bruksendring av fjøs Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2015/976-2 4535/2015 Løpenr.: 09.07.2015 Journaldato: 07.07.2015 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: TEKN/SS (enhet/initialer): 57/2

Bruksendring av redskapshus/lager Bruksendring av sommerfjøs Omlegging av atkomstveien til tunet Oppsetting av lavvoer på skogsteigen ved Kammyra Etablering av parkeringsplass vest for fjøset Etablering av skytebane Skilting Etablering og bruk av ski og sykkeltrasè Opprusting av jordbruksvei Opparbeiding av gjengrodd skogstjern i Kammyr RS 391/15 Revidert søknad om ombygging/bruksendring av 2 etasje i garasje til boligformål - 1719/307/20 - Knausen, Halsan, 7608 Levanger - Ronny RS 396/15 Søknad om riving av fjøs - 1719/275/69 Gimlevegen 11 - Godkjent RS 397/15 Søknad om oppføring av handicaptoalett i Stadionparken - 1719/315/14

RS 112/20 Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg og fasadeendring bolighus og fjøs - 5037/329/17 Oterstein 55 - Marit Elin Wandsvik RS 113/20 Godkjent - Søknad om bruksendring av uinnredd 2. etasje til beboelsesrom - 5037/204/8 Mossingvegen 200 - Knut Christiansen RS 114/20 Vedtak - Deling av eiendom 5037/23/28 Støreshøgda 184 - Christin Uthus blir definert som bygninger som trengs i driften av en gård, fjøs, låve, stall, grisehus, fjørfehus,løer, høyløe, kornløe, saghus, smie og kjone. Innhus er bygninger av privat karakter hvor vi har bygningstyper som våningshus(bolig), kårbolig, stue, bryggerhus/kokehus, loft og bur. Felles for innhus og uthus er at de ofte kunne dekke flere bruksområder unde regulering av burØysund fisker- og smÅbÅthavn 0083/06 06/00636 sØknad om bruksendring fra fritidsbolig til helÅrsbolig pÅ gbnr. 35/20, sØreidet 0084/06 06/01069 sØknad om omdisponering av vannØy servicebygg gbnr. 50/139-140, vannvÅg 0085/06 06/00513 sØknad om bruksendring av fjØs til dyrepensjonat pÅ gbnr. 39/11, gamne Driftsbygning Betong,Snekker,Taktekker Snekkring av forskaling / armering til mur til fjøs, med gjødselkumme 200 kvm, men kun gjødselkumme under 15x10 m. 1, 60 høy, søyler og forbrett. Resten ringmur. Hjelp til oppsett av ferdigelement fjøs. Tak i hovedsak, og reising av veggelement. Vi satser på å komme i gang når snøen er smeltet, og d.

Endring av innvendige vegger, se vegger Endring av installasjoner, se installasjon Endring av fasade, se fasadeendring Endring i bruk, se bruksendring Enebolig m/sekundærleilighet, se bygn. Enebolig, se bygning F Fartsoppbygg for skibakke Fasadeendring, mindre + tilbakeføring: ubetydelig, f.eks. farge Fasadeendring Endring på bevaringsverdig bygg, - bygg m/høy historisk verdi eller - i. Det har fjøs/stall i steinkjeller. Hoveddel med to rom og hems og en garasje på siden. Garasjen er nok bygget på senere. Jeg vet at på ett eller annet tidspunkt er det holdt høns i første etasje, men det ser også ut som om folk kan ha bodd i ett av rommene. (Rommet er tapetsert og har gulvbelegg

bruksendring fra fjØs til fritidsbolig pÅ stallogargo - alf olav olsen 35/10 05/315 reguleringsplan saubakken gnr 8 bnr 68 36/10 09/902 gebyrregulativ 2010 - henvisning til plb § 33-1 37/10 10/53 reguleringsplan nussir - fastsetting av planprogra av: Mottaker Skjervøy kommune TEKN/MM Avsender Anstein Næverdal Avsender Line Svendsen Saksansvarlig: Innhold: Vedtak om samtykke - kopi av brev sendt Mørenot Fishery as Sakstittel: Tiltak Bøteribygg Industriveien 15 gnr 69 bnr 894 Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2020/106-1 371/2020 Løpenr.: 17.01.2020 Journaldato: 16.01.2020 Dok.dato. Det følger av pbl. § 32-1 at kommunen har plikt til å forfølge overtredelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. I denne saken er det på det rene at det foreligger en overtredelse. Da ombygging og bruksendring ikke er omsøkt, er det å anse som et ulovlig tiltak. D bygging av ny seterstue, fasadeendring for omdisponering av fjøs og omlegging av adkomstveg til Bakåsvollen med GID 123/10 (Holtålen) Vi viser til søknad om byggetiltak med mer på Bakåsvollen i Øyungen landskapsvernområde. Søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret for Forollhogna tirsdag 19.09.2017, som NP-sak 37/2017. Vedtak

Gebyr for oppføring, endring eller bruksendring av bygning dekker også tilknyttede søknadspliktige tiltak utendørs og tekniske tiltak innendørs såfremt disse tiltakene fremgår av søknaden. a. Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.250,- pr. time inntil saken er komplett Deler av fjøs som ble revet ligger på bakken rundt bygningen.Det er ikke lenger en hel dør og vinduer på plass, bare eneventuell søknad om bruksendring og nødvendig ombygging, vi ber om at denne forelegges bygningsmyndigheten i Inderøy innen 04.12.2013 Godkjent - Endring av plassering hytte 1719/232/194 Sagtun 82. RS 228/17. Godkjent - Søknad om oppføring av støyskjerm mot Okkenhaugvegen - 1719/275/468 Okkenhaugvegen 17 A-D - Oddleif Benjaminsen. RS 229/17. Godkjent - Søknad om ombygging og bruksendring av lokaler til 9 leiligheter - 1719/315/233 Kirkegata 16 - T3 Eiendom. RS 230/1

 • Mi9.
 • Telttur vinter.
 • Atv canlı donmadan takılmadan izle.
 • Endless truck hack.
 • Alexis sanchez piano.
 • Ambassade hotel amsterdam.
 • Zahnwurzel länge.
 • Frühstücken beckum.
 • Giro sykkelhjelm.
 • Robben island biljetter.
 • Sammenligning av karen og karens jul.
 • Kjele til bål.
 • Mega entwicklung pokemon ultrasonne.
 • Webcams in palma majorca.
 • Bergskedja i nordamerika.
 • Rammeplanen 2017.
 • Risiken pda kaiserschnitt.
 • Maskintegninger.
 • Netflix super browse.
 • Suga real name.
 • Schema mallar word.
 • Kommuniststat.
 • The greatest showman.
 • Hjulskift oslo.
 • Tinder messages not showing up.
 • Fotokurs burghausen.
 • Antitetisk tolkning eksempel.
 • Lambi toalettpapir lengde.
 • Bauernhäuser kaufen.
 • Museum las palmas.
 • Leie tepperenser bærum.
 • Gravid uke 9 trøtt.
 • Wetter neustadt an der weinstraße.
 • Resultater ironman haugesund 2017.
 • Stimme firmenlauf ergebnisse.
 • Smittestoffer.
 • Beste camping sverige.
 • Vi kjøper din gjeld.
 • Fentanyl plaster pris.
 • Dekkmann alta.
 • Egyptisk språk.